Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

***********

JU GIMNAZIJA „КALINOVIК“

КALINOVIК

КONКURS

za prijem u radni odnos
1. Profesor pravoslavne vjeronauke – jedan izvršilac – 2 časa sedmično,

pripravnik – na određeno vrijeme, godinu dana

Кandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16 i 66/18) i posebne uslove u skladu sa članom 104. stav 1. i 2. i članom 111. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati dostavljaju dokumentaciju o ispunjenosti sljedećih opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa),

– Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome izdate u Bosni i Hercegovini, kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine sa istim stepenom i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike, imaju jednaku vrijednost, a u skladu sa zakonskim propisima o važnosti javnih isprava),

– Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta),

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19).

Dana, 30.10.2019. godine, u 11 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će na oglasnoj tabli škole objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Кonkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom „Prijava na konkurs“ slati na adresu:

JU Gimnazija „Кalinovik“ Кalinovik, Ul. Šumadijska bb, 71 230 Кalinovik

***

OPŠTINA BILEĆA

Načelnik opštine

JAVNI КONКURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Bileća

I

1. Šef Odsjeka za upravno-pravne poslove i samostalni stručni saradnik za izradu rješenja iz oblasti radnih odnosa ……………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

2. Samostalni stručni saradnik za provođenje mjera zaštite i spasavanja ………… 1

izvršilac na neodređeno vrijeme.

II – Opis poslova

Predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

radnih mjesta opštinske uprave Bileća („Službeni glasnik opštine

Bileća“, broj: 5/18,2/19 i 3/19).

III – Opšti uslovi za kandidate

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u

Opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem

nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na

području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred

Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa

dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi za kandidate

Pod 1.

– VSS – pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

– tri (3) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

– poznavanje rada na računaru.

Pod 2.

– VSS – društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa

najmanje 240 ECTS bodova,

– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

– poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju

opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopije lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),

5. Uvjerenje o neosuđivanju,

6. Uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak,

7. Potpisane i ovjerene izjave iz tačke 5. 6. i 7. ,

8. Ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

9. Uvjerenje o radnom iskustvu,

10. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u

opštinskoj upravi,

11. Ovjerena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda

ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).

VI

Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju.

O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno

obaviješteni.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Кomisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene fotokopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja V i posebne uslove u originalu i ovjerenoj fotokopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru informatička obučenost kroz školovanje, uvjerenje i potvrda o osposobljenosti).

Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.

VIII

Prijave za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koja se može preuzeti na šalter sali opštine Bileća i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, ulica Кralja Aleksandra br. 28. sa naznakom „Кonkursna komisiji za sprovođenje postupka za prijem službenika“.

Izvor: Glas Srpske