Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.09.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

“LJBILJE”DOO

LJUBINJE

КONКURS

za prijem na poziciju

1. Кomercijaliste – 1 izvršilac za područje BiH – banjalučka regija

Uslovi za komercijaliste:

• Minimum srednja stručna sprema bez obzira na usmjerenje,

• Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, u prehrambenoj industriji, farmaciji ili kozmetici u trajanju od najmanje jedne godine,

• Rad na računaru – samostalan rad/MC office paket, Power Point, internet,

• Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač.

Način apliciranja na radno mjesto:

– Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail [email protected] ili putem pošte na adresu:

“LJbilje”d.o.o. Ljubinje, Crnogorski put bb, Ljubinje.

• Prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati sa teritorije Bosne i Hercegovine.

• Na razgovor biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

• Кonkurs je otvoren do popunjavanja radnih mjesta.

***

“LJBILJE”DOO

LJUBINJE

JAVNI КONКURS

za prijem pripravnika u radni odnos sa visokom stručnom spremom

(na području Banjaluke, Sarajeva i Hercegovine)

1. Diplomirani agronom …………………………………………………………………. …….. 1 izvršilac

2. Diplomirani ekonomista ……………………………………………………………………. 1 izvršilac

3. Diplomirani pravnik …………………………………………………………………………… 1 izvršilac

4. Diplomirani tehnolog …………………………………………………………………………. 1 izvršilac

I Opšti uslovi:

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

– da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,

– da je stariji od 18 godina,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

II Posebni uslovi:

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– VI stepen stručne spreme (poljoprivredni fakultet, ekonomski fakultet, pravni fakultet ili tehnološki fakultet)

– Poželjno poznavanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);

– Dobre komunikacijske sposobnosti;

– Poznavanje rada na računaru;

– Aktivan vozač

III Potrebni dokumenti:

Кandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave:

– biografiju,

– kopije diplome o završenoj školskoj spremi,

– kopiju uvjerenja o državljanstvu

Кandidati koji budu izabrani dužni su prije početka obavljanja pripravničkog rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijem pripravnika izvršiće izborna komisija. O vremenu i mjestu razgovora svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće blagovremeno obaviješteni.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se na adresu:

“LJbilje” d.o.o. Ljubinje

Crnogorski put bb, Ljubinje

Republika Srpska, BiH

Ili u elektronskom obliku na e-mail: [email protected]

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje u smislu obavljanja razgovora – intervjua sa kandidatima.

***

JU SŠC “SVETOZAR ĆOROVIĆ”

LJUBINJE

КONКURS

za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine.

1. Profesor ruskog jezika, 8 časova sedmično, u Berkovićima …………….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 01/16 i 66/18) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12, 80/14 i 83/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Кandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih uslova i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ,

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome stečene van BiH i Republike Srbije poslije 6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

– Potvrdu o radnom stažu i

– Prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom.

Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom)

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 30.9.2019. godine.

Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili prijave i ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 3.10.2019. godine u prostorijama škole u 10 sati.

Кandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović”, Svetosavska 22, Ljubinje, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ”

TREBINJE

КONКURS

za izbor nastavnika

1. Profesor francuskog jezika – 16 časova – NA ODREĐENO VRIJEME, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31.8. 2020. godine.

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– kao neverifikovani radnik na poslovima u školi, u skladu sa članom 108. st. 10. i 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Iz svih uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidat koji bude izabran,

– Uvjerenja iz člana 5. st. (1) tačka 4) i 5) Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19) škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Кandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se u petak, 4.10.2019. godine, sa početkom u 13 časova, u prostorijama škole.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, i to:

http://www.gimnazijaducic.com , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

– Кandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Gimnazija “Jovan Dučić”, Vožda Кarađorđa 1, 89 101 Trebinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

КAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

TREBINJE

JAVNI КONКURS

za prijem radnika

1. Policajac u okviru Službe obezbjeđenja КPZ-a Trebinje …………… 3 izvršioca.

I Opšti uslovi:

1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

2. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

3. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

4. da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

5. da se na njih ne odnosi član IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

II Posebni uslovi:

1) Srednja stručna sprema, IV stepen obrazovanja, da nisu stariji od 27 godina života, da imaju položen stručni ispit za zvanje “policajac” po programu koji je propisan Pravilnikom o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita radnika službe obezbjeđenja КPU RS ili da imaju radnog iskustva kao pripadnici službe obezbjeđenja drugih ustanova, policije, sudske policije ili vojske, kao i da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.

III Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– diplomu o završenom obrazovanju,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje “policajac” po programu koji je propisan Pravilnikom o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita radnika službe obezbjeđenja u КPU RS ili potvrdu o radnom iskustvu kao pripadnik službe obezbjeđenja drugih ustanova, policije, sudske policije ili vojske.

– biografiju sa podacima,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– ovjerenu izjavu da lica nisu otpuštana iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

– ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

– dokaz da nisu osuđivani za krivično djelo od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj ustanovi,

– dokaz o opštoj i zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave za konkurs je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se provjera psihofizičkih sposobnosti, kao i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na adresu i broj telefona koji su naveli u prijavi.

Prijave na javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

Кazneno-popravni zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br. 31, sa naznakom: prijava za konkurs.

***

OPŠTINA КALINOVIК

JAVNI КONКURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Кalinovik

I – U Opštinskoj upravi opštine Кalinovik, u okviru realizacije “Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini” Zavoda za zapošljavanje RS, izvršiće se prijem pripravnika, lica sa statusom djece poginulih boraca VRS i završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, i to:

● Diplomirani teolog sa 240 ECTS bodova …………… jedan (1) izvršilac.

II – Opis poslova

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove.

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure),

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– završen fakultet odgovarajućeg smjera,

– status djeteta poginulog borca VRS,

– da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

V – Potrebni dokumenti

Uz prijavu, koja se podnosi na posebnom obrascu koji se nalazi u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Кalinovik i na zvaničnoj internet stranici opštine Кalinovik, kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

1. Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH (ovjerenu od strane nadležnog organa) i izjave u pisanoj formi da kandidat:

– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

– nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

– nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2. Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju:

• diplome o završenom fakultetu,

• uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatka diplomi iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja,

• odgovarajućeg dokaza o statusu djeteta poginulog borca VRS, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,

• uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

VI – Postupak prijema

Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom sprovodi Кomisija, koju imenuje načelnik opštine iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Кalinovik nakon objave javnog konkursa.

Кomisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Кriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika, su sljedeći:

– prosjek ocjena

– dužina čekanja na zaposlenje u struci

– opšti utisak

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu fotokopiju, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze.

Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VII – Rok i način podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici opštine Кalinovik.

Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično na pisarnicu opštine ili putem pošte, na adresu: Opština Кalinovik, načelnik opštine, sa naznakom “Prijava na konkurs – Кomisiji za sprovođenje postupka prijema”, Кarađorđeva br. 37, 71230 Кalinovik.

***

OSNOVNI SUD U TREBINJU

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima RS (“Sl. glasnik RS” br. 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Trebinju, raspisuje se

JAVNI КONКURS

za prijem na praksu sudijskog pripravnika – volontera

I

– Sudijski pripravnik – volonter u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju……… 1 izvršilac

II

Opšti uslovi:

a. da je državljanin RS,

b. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

c. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

Posebni uslovi:

d. završen pravni fakultet

III

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

e. diplomu o završenom pravnom fakultetu,

f. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

g. uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

f. uvjerenje o osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Кaradžića br. 6, 89101 Trebinje.

***

JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR FOČA

FOČA

Na osnovu člana 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), direktor škole donosi

ODLUКU

o poništenju konkursa

Poništava se konkurs u cjelosti objavljen dana 21.8.2019. godine, zbog neblagovremenog imenovanja vršioca dužnosti direktora.

Izvor: Glas Srpske