Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.09.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

JU SŠC “SVETOZAR ĆOROVIĆ”

LjUBINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 

Na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine  .

1. Profesor pravoslavne vjeronauke 3 časa sedmično u Ljubinju ……………… 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor pravoslavne vjeronauke  2 časa sedmično u Berkovićima …………….. 1  izvršilac  sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br 01/16 i 66/18) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  (“Službeni  glasnik Republike Srpske”, br.41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i 83/15 ), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) . Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika , i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa.

 

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ,

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  ( diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   poslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ,

– Potvrdu o radnom stažu i

– Prijavu  (potpisanu od strane kandidata)  sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom.

Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).

 

Škola će službenim putem  pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti  za  kandidata koji bude izabran na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/19) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

– Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom)

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 16.9.2019. godine.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 19.9.2019. godine  u  prostorijama škole u  godine u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović”,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

JU OŠ”PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”

BILEĆA

 

 

IZMJENA  I DOPUNA DIJELA KONKURSA

 

Tačka 2. konkursa, broj: 179/2019 objavljenog dana, 21.8.2019. godine u “Glasu Srpske”, mijenja se i glasi:

 

“Voditelj produženog boravka – pedagog – 1 izvršilac sa 50% radnog vremena, položen stručni ispit i najmanje  1 godina radnog iskustva u struci – do povratka radnika sa funkcije , a najduže do kraja nastavnog procesa školske 2019/2020. godine.

***

 

JU OŠ  “RISTO  PROROKOVIĆ”

NEVESINjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave –  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8.2020. godine …. 1 izvršilac;

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava –  8 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2020. godine …. 1 izvršilac;

3. Voditelj produženog boravka – na puno radno vrijeme – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u  školskoj 2019/2020. godini, a najduže do 19.6.2020. godine ……………….. 1 izvršilac;

4. Voditelj produženog boravka – sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u  školskoj 2019/2020. godini, a najduže do 19.6.2020. godine ……………….. 1 izvršilac;

5.  Nastavnik ruskog jezika –  4 časa redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2020. godine …. 1 izvršilac.

 

Napomena: Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS”, br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18)

– lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a rije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebljavanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem,

7. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za radno mjesto iz tačke 1. ovog Konkursa;

11. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi- za radno mjesto iz tačke 1. ovog konkursa;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

– Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana, 19.9.2019. godine, u prostorijama škole:

–  testiranje sa početkom u 8 časova,

– intervju sa početkom u 10 časova.

 

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Risto Proroković” Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Glas Srpske