Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 28.08.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

 

JU SŠC “GOLUB KUREŠ”

 BILEĆA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

 

Profesor  matematike  ( 8 časova redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad nastavnika u obrazovno-vaspitnom procesu  –  na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice sa bolovanja a najkasnije do 30.6.2020. godine.

Diplomirani veterinar (15 časova redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu  –  na određeno vrijeme a najkasnije do 31.8.2020. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16,66/18) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

–        Uvjerenje o državljanstvu,

–        Izvod iz matične knjige rođenih,

–        Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

–        Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa,

–        Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa),

–        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

–        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992. god.),

–        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

–        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

–        Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

–        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

–        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

–        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkuriše).”

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 9.9.2019. godine u 13 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar “Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad obrazovno-vaspitnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva.

***

 

 

JU OŠ “VESELIN  MASLEŠA”

FOČA

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

 

 

1.       Voditelj produženog boravka    – na određeno vrijeme, od dana prijema do kraja nastavnog procesa školske 2019/2020. godine, 4 izvršioca  sa radnim iskustvom, položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad,  od toga:

–        3 izvršioca na puno radno  vrijeme i

–        1 izvršilac na 1/2  radnog vremena.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Izuzetno, na upražnjeno radno mjesto škola može angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil za radno mjesto na koje konkurišu i uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/19).

 

 

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati   obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

1.       Uvjerenja o državljanstvu;

2.       Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

3.       Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

4.       Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

5.       Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6.       Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7.       Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

8.       Uvjerenja  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9.       Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o  podacima iz  posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1.       Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.       Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3.       Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

–  stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

–        12.9.2019. godine, testiranje sa početkom u 11 časova,

–        13.9.2019. godine,  intervju sa početkom u 11 časova.

 

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

 

 

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

***

 JU OŠ  “VESELIN MASLEŠA”

 FOČA

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

 

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

 

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

II – Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine.

 

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole “Veselin Masleša” Foča te Pravilnikom o radu.

 

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora  može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

1.       Opšti uslovi

– da je državljanin BiH

– da je punoljetan

– da je zdravstveno sposoban

2.       Posebni uslovi:

–        da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 177. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni Glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18),

–        da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

 

–        da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 

–        izvod iz matične knjige rođenih,

–        uvjerenje o državljanstvu,

–        ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost),

–        diploma o stečenoj stručnoj spremi,

–        potvrda kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,

–        uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

–        program rada direktora u narednom mandatu,

–        preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

–        uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Škola će službenim putem pribaviti samo za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

–        kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor JU  Osnovna škola “Veselin Masleša” Foča  će, nakon  razmatranja prispjelih  prijava  kandidata,  dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Sve  učesnike konkursa Školski odbor će pisanim putem obavijestiti o odluci Vlade o imenovanju  direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Javna ustanova Osnovna škola “Veselin Masleša” Foča , 73 3300 Foča, Karađorđeva 68a,   sa naznakom  “Prijava za izbor direktora škole.”

***

JU OŠ “LjUTICA BOGDAN”

KALINOVIK

 

KONKURS

 

1.       Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme – 12 mjeseci, pripravnik.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik  Republike Srpske” br. 1/16 i 66/18) i članom  5 Pravilnika o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u  osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 74/18 i 26/19)   kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik  Republike Srpske” br. 44/17) i članom 3 Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik  RS” br. 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:

•        Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

•        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

•        Uvjerenje o državljanstvu;

•        Ovjerena fotokopija Diplome o stečenom zvanju;

•        Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)

•        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

•        Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

•        Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

•        Uvjerenje o neosuđivanosti  i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen  test i intervju  (13.9. 2019. u 11 časova) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 74/18 i 26/19)

Spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustalo od prijave na konkurs.

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

 

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ili  poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.

Izvor: Glas Srpske