Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.08. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

JU “DOM ZA STARIJA LICA KALINOVIK”

KALINOVIK

JAVNI KONKURS

I – Direktor JU “Dom za starija lica Kalinovik” Kalinovik raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika, i to:

1. Diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo, 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac.

Pripravnik sa visokom stručnom spremom je lice koje nakon završetka studija na visokoškolskoj ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme.

Pripravnički staž za lice sa završenom visokom stručnom spremom traje 12 mjeseci.

II – Opšti uslovi:

Za prijem pripravnika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost (po okončanju postupka prijema dostavlja izabrani kandidat).

III – Posebni uslovi

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti diplomu o stručnoj spremi i to:

1. Diplomu o stečenom zvanju diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo, 240 ECTS bodova,

2. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

3. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

IV – Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti biografiju i sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

– Diploma o završenoj školskoj spremi,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

– Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže samo onaj kandidat koji je izabran po javnom konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

V – Način i rok za podnošenje prijava

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa konkursna komisija će obaviti intervju, koji podrazumijeva usmeni razgovor sa kandidatom. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol JU “Dom za starija lica Kalinovik” Kalinovik, ili poštom, na adresu: JU “Dom za starija lica Kalinovik” Kalinovik, ul. Pera Tunguza 12 A, 71230 Kalinovik, sa naznakom “Prijava na konkurs – za Komisiju”.

***

JU SŠC “SVETOZAR ĆOROVIĆ”

LjUBINjE

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II – Mandat

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

III – Uslovi konkursa

Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16 i 66/18):

– da je državljanin BiH,

– da je punoljetan,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu.

 

2. Posebni uslovi propisani članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( “Službeni glasnik RS” br. 41/2018).

– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

IV – Sukob interesa

 

1. Kandidat za izbor i imenovanje direktora škole ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 73/08 i 52/14).

2. Da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

V – Potrebna dokumentacija:

 

Procedura izbora i imenovanja direktora biće obavljena u skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačke 8, 9. i 10. i člana 130. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik Republike Srpske” br. 41/18).

 

Na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Potvrdu, odnosno uvjerenje kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

7. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata , a prije preuzimanja dužnosti direktora, po instrukciji Ministarstva prosvjete i kulture;

8. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci);

9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

10. Potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u obrazovno-vaspitnom radu, adresom i brojem telefona);

11. Ovjerena izjava da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnosti i da nije na položaju koji bi doveo do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa (“Sl. glasnik RS” broj 73/08 i 52/14)( ne starija od 6 mjeseci);

12. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH ( ne starija od 6 mjeseci).

Sva dokumenta koja kandidati prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci. Dokumenti se neće vraćati kandidatima.

 

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU SŠC “Svetozar Ćorović”, ul. Svetosavska 22, Ljubinje, sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ( NE OTVARATI).

Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja kandidata.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

VII I – Napomene

 

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

***

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

TREBINjE

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik biologije, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, 4 časova sedmične norme  ………………………………………………………………………… 1 izvršilac

 

– Na navedeno radno mjesto prima se kandidat sa radnim iskustvom od godinu dana i položenim stručnim ispitom.

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18).

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14,76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19).

Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome, stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate).

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje o radnom iskustvu od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu.

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

 

– TESTIRANjE I INTERVJU kandidata obaviće se u PETAK, 30.8.2019. godine, u prostorijama škole prema sljedećem rasporedu:

• TESTIRANjE – u 8 časova, INTERVJU – u 9 časova

 

• Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli škole.

• Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

• Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje, Oktobarska br. 1

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU MUZIČKA ŠKOLA “TREBINjE”

TREBINjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac – 2 nastavna časa – na određeno vrijeme;

2. Profesor fizike – 1 izvršilac – 2 nastavna časa – određeno radno vrijeme;

3. Profesor demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac – 2 nastavna časa – određeno radno vrijeme;

4. Profesor pravoslavne vjeronauke -1 izvršilac – 2 nastavna časa – određeno radno vrijeme;

5. Profesor gitare – 1 izvršilac – puna norma – određeno radno vrijeme;

6. Profesor solo pjevanja – 1 izvršilac – 12 časova – određeno radno vrijeme.

 

I Opšti uslovi:

– da je državljanin RS ili BiH;

– da je punoljetan;

– da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

– uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

– uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

II Posebni uslovi:

Pored opštih, kandidati su dužni ispuniti i posebne uslove u pogledu stručnog profila i zvanja:

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, profesor fizičke kulture;

2. Profesor matematike i fizike, profesor matematike sa fizikom, profesor fizike, diplomirani fizičar, diplomirani astrofizičar, profesor fizike i matematike;

3. Svi koji su uspješno završili oba dijela sertifikacije (Savjet Evrope i Civitas BiH);

4. Završen teološki fakultet u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ili ukoliko na Zavodu nema u potrebnom broju vjeroučitelja mogu se angažovati sveštena lica, shodno Zaključku Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-1499/18, od 7.6.2018. godine.

5. Diplomirani muzičar gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom obrazovnog profila muzički izvođač-gitarista;

6. Diplomirani muzičar-solo pjevač, profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom obrazovnog profila muzički izvođač-solo pjevač.

 

Potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Ukoliko za navedena radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom, kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

11. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

14. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

16. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 26.8.2019. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

 

JU Muzička škola “Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje – sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

***

JU SŠC “PERO SLIJEPČEVIĆ”

GACKO

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Profesor matematike …… 1 izvršilac (18 časova sedmično), određeno vrijeme do 31.8.2020. sa radnim iskustvom u zanimanju traženim konkursom 1 god. dana.

2. Profesor engleskog jezika…… 1 izvršilac (18 časova sedmično), položen stručni ispit, određeno, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/2018); Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12; 80/14 i 83/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ( “Službeni glasnik Republike Srpske” br. 34/15 i 83/15).

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

 

– Za ispunjenost opštih uslova:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata po konkursu škola će pribaviti od nadležnog organa službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv kandidata – učesnika konkursa nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

– Za ispunjenost posebnih uslova:

 

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;

2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom radu (odnosi se na izvršioca za engleski jezik).

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla, Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme preračunati u puno.

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog termina za testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana 29.8.2019. god. sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24, Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor matematike – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 16 časova sedmično do 31.8.2020. godine i

2. Profesor pravoslavne vjeronauke – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 2 časa sedmično do 31.8.2020. godine.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati dostavljaju dokumentaciju o ispunjenosti sljedećih opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa),

– Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (uvjerenje za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome izdate u Bosni i Hercegovini, kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine sa istim stepenom i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike, imaju jednaku vrijednost, a u skladu sa zakonskim propisima o važnosti javnih isprava),

– Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta),

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19).

Dana 27.8.2019. godine u 11 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će na oglasnoj tabli škole objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom “Prijava na konkurs” slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik

ul. Šumadijska bb.

71 230 Kalinovik

***

JU SŠC “ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

– Profesor biologije … 1 izvršilac (20 časova nedjeljno), potrebno radno iskustvo i položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 31.8.2020. god.

 

– Profesor hemije … 1 izvršilac (6 časova nedjeljno), potrebno radno iskustvo i položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 31.8.2020. god.,

– Profesor ruskog jezika… 1 izvršilac (6 časova nedjeljno), potrebno radno iskustvo i položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 31.8.2020.

god. (ukoliko se niko ne prijavi sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za radno mjesto profesor ruskog jezika, u razmatranje će se uzeti i pripravnici).

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnikom za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS” broj 24/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i tačke 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i prethodno navedenu dokumentaciju kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik” RS broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju, kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 29.8.2019. godine u 10 časova u prostorijama škole (nova zgrada).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ”RISTO PROROKOVIĆ”

NEVESINjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik francuskog jezika – 4 časa redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, a najduže do 31.8. 2020. godine …. 1 izvršilac.

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 8 časova redovne nastave – pripravnik – na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2020. godine …. 1 izvršilac.

 

Napomena: Ukoliko za pomenuto radno mjesto iz tačke 1. ovog konkursa ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Ukoliko za pomenuto radno mjesto iz tačke 2. ovog konkursa ne bude prijavljenih kandidata (pripravnik), bodovaće se kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18)

– lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebljavanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem,

7. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za radno mjesto iz tačke 1. ovog konkursa;

11. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi –  za radno mjesto iz tačke 1. ovog konkursa;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

– Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će postaviti na oglasnoj tabli Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 30.8.2019. godine, u prostorijama škole:

– testiranje sa početkom u 8 časova,

– intervju sa početkom u 10 časova.

 

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Prijave slati na adresu:

 

JU Osnovna škola “Risto Proroković” Nevesinje, ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ”SVETI SAVA”

LjUBINjE

 

ODLUKA

o ispravci konkursa

 

U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/20, koji je objavljen u “Glasu Srpske” u srijedu, 7. avgusta 2019. godine, tačka 1. briše se.

***

 

JU OŠ”VUK KARADžIĆ”

TREBINjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik engleskog jezika – 2 časa – na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine

 

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 30.8.2019. sa početkom u 9 (test) i 10 časova (intervju), u JU OŠ “Vuk Karadžić” Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4, Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

 

 

Izvor: Glas Srpske