Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.05. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

**************************

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

TREBINjE             

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Trebinje, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Trebinje.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole, kao i poslove predviđene  u članu 139. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Trebinje  se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Trebinje, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Statutom  škole, i  to:

1. Opšti uslovi:

1)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2)  da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

3)  da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji

1)  ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili  da ispunjava uslove  iz člana 177. stav  2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18),

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

–  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

– Uvjerenje da protiv  njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

– Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Kratku biografiju sa podacima  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:44/17, 31/18).

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Karadžić” Trebinje, ul. Miloša Crnjanskog broj 4. Trebinje, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Trebinje, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

 

 

*******************

JU OŠ “SVETI SAVA”

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I  Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća.

II Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor  za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III  Mandat

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od  dana stupanja na dužnost.

IV  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora  osnovne škole i Statutom škole i to:

 

1.  Opšti uslovi:

1.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,

2.  da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,

3.  da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

1. ima  završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECST bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18),

2. ima  najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava i

3. nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V   Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

6. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

7. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

8. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

9. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Na  mjesto direktora škole mogu konkurisati  i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18).

VI  Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća, Hercegovačkih ustanika bb, 89230 Bileća, sa naznakom:  “Školskom odboru za izbor  direktora JU Osnovna škola “Sveti Sava”Bileća”.

VII  Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade  o  imenovanju direktora u roku od osam  dana od  dana prijema odluke.

 

 

Izvor: Glas Srpske