Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.05. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****

**********

JU  GIMNAZIJA KALINOVIK KALINOVIK

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor matematike  – jedan izvršilac sa radnim iskustvom (najmanje godina dana radnog iskustva) i položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 16 časova  sedmično do 31.8.2019. godine.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18), i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).    Uz  prijavu, potpisanu od strane kandidata i sa navedenom adresom stanovanja, potrebno je  dostaviti sljedeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova: – Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu; – Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte; – Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. – Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa),

– Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa). – Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.    Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem: – Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  najmanje ostvarenih  240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta), – Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena; – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku razliku dijela ispita u skladu pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, – Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; – Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme); – Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; – Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; – Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18)

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).   Dana, 30.5.2019. godine, u 10 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će na oglasnoj tabli škole objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa naznakom “Prijava na konkurs” slati na adresu: JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik, Ul. Šumadijska bb, 71 230 Kalinovik

 

****************

 

JU OŠ PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ          

BILEĆA                                                            

 

JAVNI KONKURS

 

I – Predmet Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Petar II Petrović Njegoš” Bileća raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar II Petrović Njegoš” Bileća.

II – Opis poslova Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole, kao i poslove predviđene  u članu 139. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

III – Mandat Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Petar II Petrović Njegoš” Bileća  se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje. IV –  Uslovi za učešće na konkursu Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar II Petrović Njegoš” Bileća može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Statutom  škole, i  to: 1. Opšti uslovi: 1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, 2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske, 3) da je stariji od 18 godina. 2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji 1)  ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove  iz člana 177. stav  2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18), 2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava, 3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  V– Potrebna dokumentacija  Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– Izvod iz matične knjige rođenih, – Uvjerenje o državljanstvu,  –  Diplomu o završenoj stručnoj spremi, – Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, – Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, – Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost, – Uvjerenje da protiv  njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, – Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu, – Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen , – Kratku biografiju sa podacima o  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18). Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.  VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar II Petrović Njegoš” Bileća, 89230, ul. Kralja Aleksandra broj 32. sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”. VII – Napomene Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar II Petrović Njegoš” Bileća u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

 

 

Izvor: Glas Srpske