Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

***********************

JU SŠC “SVETOZAR ĆOROVIĆ”

LjUBINjE

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU SŠC “Svetozar Ćorović”

 

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom  o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

 

II – Mandat

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

III – Uslovi konkursa

 

Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 1. Opšti uslovi propisani  Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br., 1/16 i  66/18):

– da je državljanin  BiH,

– da je punoljetan,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu.

 

 1. Posebni  uslovi propisani članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, br, 41/2018).

– da ima završen najmanje prvi ciklus  studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

– da ima predložen program rada i ističe se svojim   radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika  u školi u kojoj konkuriše.

 

IV – Sukob interesa

 

 1. Kandidat za izbor i imenovanje direktora škole ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
 2. Da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

V – Potrebna dokumentacija:

 

Procedura izbora i imenovanja direktora biće obavljena u skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačke 8, 9. i 10. i člana 130. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br:41/18).

Na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 5. Potvrda, odnosno uvjerenje kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju  u školi nakon sticanja diplome;
 6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj  sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);
 7. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata, a prije preuzimanja dužnosti direktora, po instrukciji Ministarstva prosvjete i kulture;
 8. Uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci);
 9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
 10. Potpisanu prijavu  (sa kratkom biografijom o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u  obrazovno – vaspitnom radu, adresom i brojem telefona);
 11. Ovjerena izjava da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnosti i da nije na položaju koji bi doveo do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa (“Sl. glasnik RS”, broj 73/08 i 52/14) (ne starija od 6 mjeseci);
 12. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH (ne starija od 6 mjeseci);

Sva dokumenta  koja kandidati prilažu uz prijavu na konkurs moraju  biti  originali ili ovjerene kopije. Kopije  ne smiju biti  starije od 6 mjeseci.

Dokumenti se  neće vraćati kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU SŠC “Svetozar Ćorović” , Ul. Svetosavska 22,  Ljubinje, sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora, ( NE OTVARATI).

Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja  kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII– Napomene

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru  dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

***********

JU OŠ “SVETI SAVA”

GACKO

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave –  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 15.6.2020. godine …. 1 izvršilac

Napomena: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni  da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18)

– lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

 1. uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebljavanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem,
 7. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
 8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 11. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 12. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije                porodice poginulog borca,
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– testiranje i intervju sa kandidatima koji si dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 10.5.2019. god. u 12 sati u prostorijama JU OŠ”Sveti Sava” Gacko.

– kandidati koji učestvuju na konkursu neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju,

– ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da  je odustao od prijave na konkurs,

– spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Prijave slatina adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Gacko, Vidovdanska 29. sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26 /19).

*************

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

 

I  Opis radnog mjesta

 1. Stručni saradnik za finansijsko-knjigovodstvene poslove u okviru Pravne, finansijske i opšte službe KPZ-a Trebinje…….. 1 izvršilac;

II  Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
 5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 6. da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima.

 

III  Posebni uslovi:

SSS – ekonomska škola, da ispunjava opšte i zdravstvene sposobnosti.

IV  Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

–  diplomu o završenom obrazovanju,

–   biografiju sa podacima,

–   izvod iz matične knjige rođenih,

–   uvjerenje o državljanstvu,

–   ovjerenu izjavu da lica nisu otpuštana iz organa uprave kao rezultat disciplinske  mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

–   ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

–   dokaz da nije osuđivan za krivično djelo od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi,

–   dokaz o opštoj i zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati će dostaviti po završetku izborne procedure.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave za konkurs je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na adresu i broj telefona koji su naveli u prijavi.

Prijave na javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

Kazneno-popravni zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br.31. sa naznakom: Prijava za konkurs.

Izvor: Glas Srpske