Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 09.03. 2016. godine.

 

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******************************

APOTEKA MEDIKUS

GACKO

Tel. 059/471-004; 065/633-446

E-mail: safir@teol.net

KONKURS

– Diplomirani farmaceut sa licencom …1 izvršilac

 

Prijave slati putem e-meil-a ili poštom na adresu apoteke.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

 

 

JU SŠC PERO SLIJEPČEVIĆ“

 GACKO

 ul. Solunskih dobrovoljaca 24

KONKURS

 za prijem nastavnika (na određeno vrijeme)

1. Profesor ruskog jezika …… 1 izvršilac, (puna norma), do 30.6.2016.

Radno iskustvo u zanimanju traženom konkursom: najmanje jedna (1) godina.

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. („Sl. gl. RS“, br: 102/14).

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta za:

Opšte uslove:

1. Izvod iz MK rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebne uslove:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

3. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom – ), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

4. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

5. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi (kao verifikovan ili na drugim poslovima) ili kod drugog poslodavca;

6. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i

testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana 21.3.2016. god sa početkom u 13.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

JU SVETI SAVA“

LjUBINjE

Svetosavska 23

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Ljubinje

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Ljubinje.

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine i po isteku mandata može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnost od resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.

Nakon izbora, direktor škole mora proći obaveznu edukaciju po programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorom, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS ili BiH,

– da je stariji od 18 godina i

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

– da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

– da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Sl. gl. RS“, broj 73/08), niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci – član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS („Sl. gl. RS“, broj 41/03)

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

–  Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

–  Izvod iz matične knjige rođenih,

– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

–  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

–  Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

–  Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

– Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

– Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji dovodi do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa i

– Ovjerenu izjavu da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave sa dokazima (dokumentima) se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu škole, sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole (NE OTVARATI)

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Izvor: Glas Srpske