Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 03.04.2019. godine.

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 03.04. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 03.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

******************

JU SŠC PERO SLIJEPČEVIĆ”

 GACKO

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I   Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole  i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II  Mandat

Direktor škole bira se na period od četiri (4) godine.

Mandat direktora teče od momenta stupanja na dužnost.

III  Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br: 1/16 i  66/18)

–  da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

–  da je stariji od 18 godina,

–  da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na navedem radnom mjestu,

–  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o

srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br: 41/2018).

–  da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

–  da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada u školi,

– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi,

Procedura izbora i imenovanja direktora biće obavljena u skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačke 8. 9 i 10. i člana 130. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik Republike Srpske” br: 41/18).

Uz prijavu (sa kratkom biografijom o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u obrazovno-vaspitnom radu, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti,

– Ljekarsko uvjerenje kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

– Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu,  a prije preuzimanja dužnosti direktora. Uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

–  Za ispunjenost posebnih uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju ,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom radu,

3. Potvrdu o radnom iskustvu  od najmanje pet (5) godina kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

4. Predložen program rada za naredni četvorogodišnji mandat.

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

IV  Sukob interesa:

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati

dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je

propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 73/08 i 52/14).

Da se na kandidata ne odnosi član IX  stav 1. Ustava BiH i da ne podliježe sukobu

interesa kandidat treba da dostavi ovjerene izjave.

Kandidati prilažu originale ili ovjerene kopije dokumenata, a  iste im se neće

vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnom dokumentacijom mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.  Sa naznakom:”Prijava na konkurs za izbor direktora”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će pismeno obavijestiti prijavljene kandidate na konkurs o odluci u vezi imenovanja direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke od nadležnog ministarstva.

Izvor: Glas Srpske