Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.02. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*****************

******************

OSNOVNI SUD U TREBINjU

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima RS (“Sl. glasnik RS”, br. 37/12) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Trebinju, raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskog pripravnika – volontera

I

Sudijski pripravnik – volonter u Odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju…. ………1 izvršilac

II

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS,

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

–  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

Posebni uslovi:

–  završen pravni fakultet

III

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:

–  diplomu o završenom pravnom fakultetu,

–  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

–  uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

–  uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu     “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte  na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje.

Izvor: Glas Srpske