Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.02. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*********

**************

 

 

JU CENTAR  SREDNjIH  ŠKOLA

TREBINjE

 

 

KONKURS

 

 za izbor direktora JU Centar srednjih škola Trebinje

 

1.       Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i posebne uslove predviđene članom 129. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

a) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

b) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

v)  da nije osuđivano  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

g) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

d) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

2.       Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:

– Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

–  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

–  Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),

– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi,

– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),

–  Prijedlog programa rada direktora škole u narednom četvorogodišnjem mandatu,

–  Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

–  Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

–  Uvjerenje o neosuđivanosti (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata).

 

3.       Mandat direktora traje četiti godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

4.       Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

5.       Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti lično u sekretarijat škole svakim radnim danom od 8 do 12 časova ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa 1, 89101 Trebinje, sa naznakom “Konkurs za direktora škole”.

 

6.       Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

7.       Svi kandidati će o rezultatima konkursa biti pismeno obaviješteni u roku od osam dana od dana završetka procedure o izboru i imenovanju direktora škole.

************

JU  TEHNIČKA  ŠKOLA

TREBINjE

 

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.       Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine……..1 izvršilac – 2 časa – određeno (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja) –  sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu)

2.       Nastavnik kulture religija…….1 izvršilac – 4 časa – određeno (do 31.8.2019) – sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u obrazovno- vaspitnom procesu).

 

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” br. 29/12,80/14,83/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave sljedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

–        Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (za diplome stečene poslije 6.4.1992. god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju – nostrifikaciji);

–        Izvod iz matične knjige rođenih;

–        Uvjerenje o državljanstvu;

–        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

–        Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi                  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

–        Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

–        Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

–        Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi                  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14, 42/16), a koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“ Sl. gl. RS” br. 41/18).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje u prostorijama škole i to:

–        ekologija i zaštita životne sredine 12.3.2019. u 12 časova i

–        kultura religija 12.3.2019. u 12.30 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU “Tehnička škola” Trebinje, Vožda Karađorđa br. 1, 89101 Trebinje sa naznakom “ZA KONKURS (nastavnik ekologije i zaštite životne sredine; nastavnik kulture religija)”.

 

**********

JU SŠC “ALEKSA  ŠANTIĆ”

NEVESINjE

 

 

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

–  Profesor mašinske grupe predmeta … 1 izvršilac (17 časova

nedjeljno), do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja školske godine. Potreban položen stručni ispit i radno iskustvo.

 

– Ukoliko se niko ne javi sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , u obzir mogu doći i pripravnici.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 102/14 i 42/16).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

1.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

5.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.       Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjim obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 15.3.2019. godine u 10 časova  u prostorijama škole (nova zgrada).

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar “Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

******************

 

JU OŠ “SVETI SAVA”

FOČA

 

 

 

Na osnovu člana  139. a u vezi sa članom 104, 113. i 177.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18 ),  a po ukazanoj potrebi, direktor JU Osnovna škola “Sveti Sava” iz Foče,   raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave  –  na neodređeno vrijeme, od dana prijema – 1 izvršilac na punu radnu normu u PO  Dragočava,  sa radnim iskustvom, položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 2.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za gore navedeno radno mjesto.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

1.       Uvjerenja o državljanstvu;

2.       Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;

3.       Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

4.       Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta  (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

5.       Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6.       Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7.       Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1.       Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.       Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3.       Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

–  stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

*** Kandidati, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pisanim putem će biti obaviješteni   o datumu i mjestu provođenja testiranja i intervjua.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

 

*******

JU  GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

 

KONKURS

 

za prijem u radni odnos

 

1.       Profesor fizike, jedan izvršilac – 9 časova sedmično – pripravnik (na određeno vrijeme godinu dana).

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18)  i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi  dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci(ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotreba  službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj škole (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 42/16).

Dana 11.3.2019. godine u 10 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa naznakom “Prijava na konkurs”  slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik, ul. Šumadijska bb.

71 230 Kalinovik, tel. 057/623-044

***********

JU SŠC “GOLUB  KUREŠ”

BILEĆA

 

JAVNI KONKURS

 

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

Opis radnog mjesta:

 

Nastavnik mašinske grupe predmeta (15 časova redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad nastavnika u obrazovno-vaspitnom procesu  –  na određeno vrijeme a najkasnije do 31.8.2019. godine.

Nastavnik ekonomske grupe predmeta (20 časova redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad nastavnika u obrazovno-vaspitnom procesu – na određeno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16,66/18) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

–        Uvjerenje o državljanstvu,

–        Izvod iz matične knjige rođenih,

–        Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

–        Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

–        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992. god.),

–        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

–        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

–        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

–        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno  otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom “za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkuriše).

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 11.3.2019. godine u 11 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar “Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad obrazovno-vaspitnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva.

 

 

**********************

 

 

JU OSNOVNA MUZIČKA  ŠKOLA  “SVETI ROMAN  MELOD”

NEVESINjE

 

 

JAVNI KONKURS

 

za izbor i imenovanje direktora

 

JU Osnovne muzičke škole “Sveti Roman Melod” Nevesinje

 

I – Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora JU Osnovne muzičke škole “Sveti Roman Melod” Nevesinje

II – Opis poslova

Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove.

III – Mandat direktora traje četiri godine.

IV – Opšti uslovi

–        da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

–        da je stariji od 18 godina,

–        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

–        da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja javne funkcije,

–        da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

V – Posebni uslovi

1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi

VI – Potrebna dokumenta:

Uz prijavu, kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi (diploma ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Srbije ili na teritoriji bivše SFRJ nakon 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane u skladu sa propisima o visokom obrazovanju u BiH),

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz tačke VI podtačka 6. škola će pribaviti po službenoj dužnosti za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Na mjesto direktora mogu konkurisati lica obuhvaćena članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS” broj 44/17 i 31/18)

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji  i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Svi kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od prijema odluke.

VII – Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu predati neposredno ili putem pošte, na adresu JU Osnovna muzička škola “Sveti Roman Melod” Nevesinje, Trg Blagoja Parovića bb, 88 280 Nevesinje, sa naznakom “Za konkurs”.

Izvor: Glas Srpske