U okviru projekta „Medijska slika Republike Srpske“, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci sproveo je naučno empirijsko istraživanje o ulozi i mjestu medija u životu građana Republike Srpske.

Istraživanje je urađeno na uzorku od 1.114 slučajno odabranih punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, u periodu od 15. do 19. avgusta 2014. godine. U istraživanju je korišten višefazni skupni slučajni uzorak u koji je bilo uključeno šezdeset naseljenih mjesta i mjesnih zajednica širom Republike Srpske. Granica greške na ovom uzorku iznosi +/- 3%.

Najveći broj pitanja u ovom istraživanju bio je o tome kako i koje medije građani Republike Srpske koriste, koliko vremena provode koristeći pojedine medije, te koje vrste sadržaja najviše gledaju, slušaju ili čitaju. Isto tako, određeni broj pitanja odnosio se i na čitanost, gledanost, slušanost i korištenje pojedinih štampanih, elektronskih ili novih (digitalnih) medija u RS. Konačno, građani su iznijeli i svoja mišljenja i stavove o tome kakvi su naši mediji i šta od njih očekuju.

Prema rezultatima ovog istraživanja, 53,5% građana RS koristi internet, kome pristupaju najviše putem stonog (27%) ili prenosivog (12,39%) računara, a najmanje putem tableta (1,08%). Oko 36% punoljetnih građana ima profil na Fejsbuku, koji najviše koristi do jedan sat dnevno. Štampu redovno čita 23% građana, a knjige redovno (jednu ili više knjiga mjesečno) čita nešto manje građana (18,31%).

Međutim, televizija je još uvijek daleko najpopularniji medij u Republici Srpskoj. Samo se 4% građana izjasnilo da ne gleda televiziju, a njih 79% televiziju gleda više od jednog sata dnevno. Više od tri sata dnevno ispred televizora sjedi oko 18% građana. Radio, s druge strane, svakodnevno sluša 25,85%, a uopšte ne sluša radio 27,38% građana.

Skoro 58% građana misli da je većina sadržaja u našim medijima političke tematike, te da im je dobar dio sadržaja dosadan i nezanimljiv (25,22%) ili zabavan i zanimljiv, ali beskoristan (22%). Najveći broj građana od medija očekuje tačnost i pouzdanost (58%) i objektivnost i nepristrasnost (39%).

Konačno, građani nisu uvjereni da mediji rade u njihovom interesu. U stvari, 43% ih misli da rade „najčešće u interesu oglašivača, vlasti i političkih stranaka“, a 25% da rade „uvijek u interesu oglašivača, vlasti i političkih stranaka“, a ne u interesu građana.

Rezultati ovog istraživanja koriste se u naučno-istraživačkom segmentu projekta „Medijska slika Republike Srpske“ i služe kao osnova za stručne analize i pisanje naučnih radova i studija. Pored toga, na sajtu projekta medijskaslika.org uskoro će biti objavljeni sveobuhvatniji rezultati ovog istraživanja koje će moći koristiti članovi stručne javnosti i naučne zajednice u vlastitim analizama i studijama.

Izvor: eTrafika.net