Opšt­na Her­ceg No­vi je sa kom­pa­nijom Uni­ver­zal mon­te, kon­ce­si­o­na­rom pu­ta Me­lji­ne -Pe­ti­je­vi­ći, i Gradom Tre­bi­nje zapo­če­la pre­go­vo­re da pu­ta­ri­na na ovoj sa­o­bra­ćaj­ni­ci za ži­te­lje Her­ceg No­vog i Tre­bi­nja iz­no­si je­dan euro, piše crnogorski „Dan“.

Ci­je­na pu­ta­ri­ne tre­nut­no iz­no­si od tri do 18 eura, u za­vi­sno­sti od ka­te­go­ri­je vo­zi­la. Za auto­mo­bi­le je tri eura, a uko­li­ko se pla­ća­nje oba­vlja elek­tron­skim pu­tem po­mo­ću spe­ci­jal­nog ure­đa­ja, ci­je­na je je­dan i po euro. Pre­ma ri­je­či­ma Mi­lo­ša Ko­nje­vi­ća, pot­pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne, pred­stav­ni­ci fir­me Uni­ver­zal mon­te, ko­ja kao kon­ce­si­o­nar ima pra­vo na­pla­te pu­ta­ri­ne, volj­ni su da Op­šti­na Her­ceg No­vi ot­ku­pi po­sto­je­ći ugo­vor. Ka­ko ob­ja­šnja­va ri­ječ je o iz­no­su od oko pet mi­li­o­na eura, ko­je Op­šti­na tre­nut­no ne­ma, ali je kon­ce­si­o­nar spre­man i da sa­če­ka dio nov­ca.
– Uko­li­ko bi obez­bje­di­li sred­stva išli bi na ot­kup ugo­vo­ra, a do ta­da na­sto­ji­mo da ba­rem sma­nji­mo ci­je­nu pu­ta­ri­ne za na­še gra­đa­ne.Čel­ni­ci lo­kal­ne upra­ve su pred­stav­ni­ci­ma dr­ža­ve pred­lo­ži­li da ona pre­u­zme na­plat­nu ram­pu i da se tu otvo­ri no­vi gra­nič­ni pre­laz iz­me­đu Cr­ne Go­re i BiH jer za raz­li­ku od po­sto­je­ćeg na Sit­ni­ci, ima sve ele­men­te neo­p­hod­ne za pre­laz – ka­že Ko­nje­vić.
Ka­ko je ra­ni­je na­ja­vlje­no, pu­ta­ri­na ne­će bi­ti na­pla­ći­va­na 30. i 31. de­cem­bra i 1.ja­nu­a­ra.
Ste­van Ka­tić, gra­do­na­čel­nik, je pred kraj ok­to­bra iz­ja­vio da se Op­šti­na Her­ceg No­vi oba­ve­za­la da utvr­di vi­si­nu du­ga ko­jeg ima pre­ma kon­ce­si­o­na­ru, fir­mi Uni­ver­zal mon­te.
– U ugo­vo­ru po­sto­ji niz oba­ve­za ko­je je iz­vo­đač, kom­pa­ni­ja Pri­je­dor pu­te­vi, tre­ba­lo da re­a­li­zu­je, a ni­je. Po­ku­ša­će­mo da do kra­ja 2017.go­di­ne iza­đe­mo sa kon­kret­nim pred­lo­gom za uki­da­njem na­pla­te pu­ta­ri­ne. Pre­ci­zni­je, da se sa kon­ce­si­o­na­rom po­stig­ne do­go­vor o pre­ki­du na­pla­te pu­ta­ri­ne, na po­lo­vi­ni ugo­vor­nog dva­de­se­to­go­di­šnjeg od­no­sa – ka­zao je ta­da Ka­tić, do­dav­ši da oko skla­pa­nja spo­ra­zu­ma sa in­ve­sti­to­rom mo­ra bi­ti uklju­če­na i dr­ža­va.
Ka­tić je ta­da po­ja­snio da bi dio gdje se na­la­zi na­plat­na ram­pa, mo­gao bi­ti ko­ri­šćen kao gra­nič­ni pre­laz, bu­du­ći da je po­sto­je­ći u ve­o­ma lo­šem sta­nju, a pre­laz sa BiH ima tri tra­ke sa obje stra­ne. Ovaj pred­log Op­šti­na Her­ceg No­vi je kan­di­do­va­li dr­ža­vi ka­ko bi ga Vla­da uvr­sti­la u ka­pi­tal­ni bu­džet. Na ova­kav na­čin, ka­ko je po­ja­snio Ka­tić, lak­še bi se do­šlo do spo­ra­zu­ma sa kon­ce­si­o­na­rom.
Put Me­lji­ne-Pe­ti­je­vi­ći dug je 12,5 km i otvo­ren je 2009.go­di­ne. Ri­ječ je o pr­voj kon­ce­si­ji na ne­koj sa­o­bra­ćaj­ni­ci u Cr­noj Go­ri, po tzv. BOT si­ste­mu (uzmi, iz­gra­di, ko­ri­sti i vra­ti). Ka­da is­tek­ne 20 go­di­na fir­ma Uni­ver­zal mon­te tre­ba da vra­ti put Op­šti­ni. Na sta­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ce i na­pla­tu pu­ta­ri­ne ne pre­sta­ju pri­mjed­be gra­đa­na i tu­ri­sta. 

 

Izvor: dan.co.me