HP media group d.o.o. sa sjedištem u Trebinju, Ulica Kralja Petra I oslobodioca br.55, obavještava sve svoje korisnike usluga i političke subjekte da će u periodu predizborne kampanje za Opšte izbore u BiH, koja će trajati od 7. septembra do 6. oktobra 2018. godine, vršiti usluge plaćenog političkog oglašavanje na medijima u svom vlasništvu, i to :

 

1. Padrino radija, 90,8 MHz za područje trebinjske regije

Radio Padrino je trenutno najslušanija radio stanica na području Trebinja, sa ukupnim udjelom slušanosti od preko 36% (telefonska anketa za potrebe HP media group doo urađena krajem mjeseca jula na području Trebinja na uzorku od 600 ispitanika – 2% populacije). Dominantna ciljna pulika Padrino radija je u starosnoj granici od 25 do 50 godina, u kojoj je udio slušanosti na istom području veća od 40% (ispitanika koji svakodnevno slušaju radio).

Posredstvom Padrino radija političkim subjektima su dostupna isključivo plaćena politička oglašavanja, u skladu sa pravilima RAK BiH i Centralne izborne komisije, u vidu emitovanja reklamnih političkih radio spotova, plaćenih neposrednih obraćanja političkih subjekata (produciranih u našem studiju), emitovanja govora političkih subjekata na stranačkim tribinama, najave političkih skupova i drugo.

2. „City light“ oglasnim panoima u Trebinju

Na 6 atraktivnih lokacija u centru Trebinja na raspolaganju je 12 „City light“ reklamnih površina osvjetljenih inovativnom LED rasvjetom.

*NAPOMENA: Internet portal Hercegovina Promo (www.hercegovinapromo.com) neće biti dostupan za političko oglašavanje u periodu predizborne kampanje i zadržaće uređivačku politiku zasnovanu na dosadašnjim principima, kao i LED video displej, smješten u centru Trebinja, na lokaciji uz most Iva Andrića (zbog zauzetosti komercijalnim sadržajima).

***

Na osnovu člana 16.18. Izbornog zakona BiH, Pravilnika Centralne izborne komisije BiH o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora  i Pravila i propisa Regulatorne agencije za komunikacije BiH, HP media group d.o.o. Trebinje – program Padrino radija i ostalih medija u svom vlasništvu, donosi:

                                                       P R A V I L A

o medijskom predstavljanju  političkih subjekata na medijima u vlasništvu HP media group d.o.o. Trebinje u periodu trajanja izborne kampanje za Opšte izbore  2018. godine.

Član 1.

U Pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana službenog početka izborne kampanje do dana održavanja izbora, HP media group d.o.o. bliže uređuje primjenu odredbi Poglavlja 16. “Mediji u izbornoj kampanji” Izbornog zakona BiH.

Član 2.

HP media group d.o.o. pismenim putem će  obavijestiti političke subjekte o terminima i uslovima oglašavanja na svojim medijima, što će poslužiti kao službeni dokument o  pravovremenom obavještavanju političkog subjekta.

Član 3.

HP media group d.o.o. – program radija Padrino, neće vršiti usluge iz kategorija „neposrednog obraćanja“ i „ostalih vidova besplatnog predstavljanja“ političkih subjekata u predmetnom periodu i u svom programu imaće samo mogućnost „plaćenog političkog oglašavanja“ za sve političke subjekte, uređene po cjenovniku usluga prethodno dostavljenom Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH.

Cjenovnik usluga „plaćenog političkog oglašavanja“ za Opšte izbore 2018. godine biće dostupan svim političkim subjektima u pismenoj formi.

Član 4.

HP media group d.o.o. Trebinje – program Padrino radija, odredio je termine za plaćeno političko oglašavanje (oglasi, spotovi i slično), i to na svaki puni sat i 15 minuta od 8 do 23 časa (termin po narudžbi političkog subjekta, ukoliko je dostupan) i na svaki puni sat i 45 minuta od 8 do 23 časa, ukoliko bude potrebe za dodatnim terminima.

Član 5.

Plaćena politička oglašavanja će se emitovati u periodu od 30 dana prije dana održavanja izbora, zaključno sa 6. oktobrom 2018. godine u 7 časova kada službeno započinje period izborne ćutnje.

 Član 6.

HP media group d.o.o. – program Padrino radija, osiguraće da plaćena politička oglašavanja budu jasno odvojena od preostalog programa i da ne ulaze u limit o dozvoljenom reklamnom vremenu koje je utvrdila Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

                                                                Član 7.

HP media group d.o.o. Trebinje će narudžbe za plaćeno političko oglašavanje primiti isključivo pismenim putem, od političkih subjekata direktno, odnosno preko pravnih ili fizičkih lica, koje politički subjekti za to ovlaste. Narudžbe sa sadržajem oglašavanja moraju se dostaviti najkasnije 48 sati prije emitovanja u pismenoj formi.

Novčanu naknadu za usluge objavljivanja plaćenog političkog oglašavanja naručilac je dužan uplatiti unaprijed prema Cjenovniku  HP media group d.o.o. Trebinje.

                                                               Član 8.

Ukoliko politički subjekti nisu u mogućnosti sami organizovati produkciju svojih političkih spotova, mogu takve usluge tražiti od HP media group d.o.o. Trebinje. Takva usluga  će biti naplaćena, a naknade koje se u tom slučaju naplaćuju, biće jednake za sve političke subjekte na istom nivou usluga i uređene su Cjenovnikom o oglašavanju.

Član 9.

Gornji limit za plaćeno političko oglašavanje na programu radio stanica donijela je Regulatorna agencija za komunikacije BiH i iznosi 60 minuta sedmično po jednom političkom subjektu.

                                                              Član 10.

HP media group d.o.o. će i na ostalim svojim medijima koji su dostupni političkim subjektima za plaćeno političko oglašavanje („City light“ oglasni panoi) primjenjivati pravila proistekla iz Izbornog zakona BiH kada su u pitanju ravnopravnost političkih subjekata, objava uvredljivih i sadržaja koji mogu biti protumačeni kao diskriminacija po bilo kojoj osnovi.

                                                              Član 11.

Cjenovnik usluga plaćenog političkog oglašavanja na City light oglasnim panoima biće dostupni u pismenoj formi svim zainteresovanim političkim subjektima.

Novčanu naknadu za usluge objavljivanja plaćenog političkog oglašavanja na ovim medijima naručilac je dužan uplatiti unaprijed prema dostavljenom cjenovniku  HP media group d.o.o. Trebinje.                                                         

                                                                Član 12.

HP media group d.o.o. Trebinje ima pravo da odbije emitovati političko oglašavanje ukoliko  ono nije naručeno putem narudžbe u pisanom obliku, ili oglas koji ne zadovoljava tehničke i profesionalne standarde koji su jasno utvrđeni, te ako je oglas ili sadržaj oglasa protivan Ustavu ili Zakonima BiH i Republike Srpske.

                                                                Član 13.

Internet portal Hercegovina Promo (www.hercegovinapromo.com) neće biti dostupan za političko oglašavanje u periodu predizborne kampanje i zadržaće uređivačku politiku zasnovanu na dosadašnjim principima.

NAPOMENA:

Internet portal Hercegovina Promo (www.hercegovinapromo.com) će, kao i do sada, informisati o redovnim aktivnostima funkcionera na svim nivoima vlasti, u okviru dnevnih informativnih sadržaja vezanih za regiju Hercegovina, bez navođenja njihove kandidature na izborima i  njihove stranačke pripadnosti, kada god se radi o aktivnostima koje proizilaze iz zakonom utvrđenog djelokruga organa kojima pripadaju.

 

 

HP, avgust 2018.