Градски и општински службеници и намјештеници у РС убудуће ће морати да покажу много боље резултате у обављању свакодневних задатака ако желе да задрже посао, јер ће бити чешће подвргнути контроли и оцјењивању надређених.

У седам градова и 57 општина у РС ради око 5.000 службеника, а крајњи циљ је да на виши ниво буде подигнута њихова ефикасност и отклоњени недостаци у раду.

Влада РС одлучила је да уведе више реда у рад службеника на локалном нивоу, а јача контрола предвиђена је уредбом о њиховом оцјењивању која је прије неколико дана ступила на снагу. Тиме су престала да важе ранија правила усвојена још 2005. године на основу тада важећег Закона о локалној самоуправи који је такође отишао у историју. Умјесто њега крајем новембра прошле године ступио је на снагу нови закон.

Министри су усвојили нову уредбу у августу ове године на приједлог Министарства управе и локалне самоуправе РС у коме су нагласили да постоји неколико кључних новина у односу на прописе који су раније уређивали ову област. То су тромјесечно вредновање рада службеника и намјештеника, ванредно оцјењивање оних чији рад два пута заредом буде окарактерисан оцјеном „не задовољава“ те посебна мјерила за оцјењивање оних који се налазе на руководећим радним мјестима у општинама и градовима.

Рад запослених у јавној управи локалних заједница до сада је оцјењиван једном годишње, најкасније до краја фебруара текуће године за претходну. Новим правилима је дефинисано да ће њихово знање и способности на радном мјесту вредновати свака три мјесеца током календарске године.

– На основу резултата тромјесечног вредновања биће одређена годишња оцјена рада. Уредбом су предвиђене оцјене од један од пет – казали су у Министарству управе и локалне самоуправе.

Приликом вредновања рада у обзир ће бити узимано неколико критеријума – постигнути резултати, самосталност у раду, стручност, стваралачка способност… У току оцјењивања, службенику ће, осим утврђивања оцјене о раду за претходни период, бити одређени и радни циљеви за наредни период оцјењивања.

– Службеник чији резултати у два квартала буду вредновани најнижом оцјеном добија оцјену „не задовољава“ и биће упућен на ванредно оцјењивање протеком рока од три мјесеца од годишње оцјене. Двије узастопне негативне оцјене за рад биће разлог за престанак радног односа у градској, односно општинској управи – нагласили су у Министарству управе и локалне самоуправе.

Уредбом су прописана и посебна мјерила за вредновање рада и оцјењивање службеника на руководећим позицијама које се односе на организационе способности, мотивацију и рјешавање конфликата.

Координатор за односе са медијима Центара цивилних иницијатива Ана Лучић нагласила је да грађани, као крајњи корисници јавних услуга, највише трпе због лоше урађеног посла најчешће узрокованог ангажовањем лошег кадра или руководства.

– Локална заједница је мјесто у којој грађани задовољавају највећи дио потреба и рјешавају своје животне проблеме и самим тиме је додатна одговорност на пружаоцима јавних услуга на локалном нивоу. Основна сврха појачане контроле службеника је да доведе до ефикасније јавне управе која ће моћи да одговори на захтјеве својих корисника, односно грађана. Због тога су битне и контроле и  вредновање рада радника, након којих би на основу резултата био вршен распоред радних задатака међу запосленима. То би требало да доведе до тога да се са што мање ресурса и утрошеног времена обави посао – казала је Лучићева и закључила да нова правила представљају битан корак у реформи јавне управе.

Мјерила за оцјењивање службеника

* Постигнути резултати у извршавању послова радног мјеста и остварени постављени радни циљеви

* Самосталност у раду

* Стваралачка способност

* Предузимљивост, прецизност и савјесност

* Стручно оспособљавање и усаглашавање у складу са потребама радног мјеста и примјена стечених знања

* Сарадња са колегама

Додатна мјерила за руководиоце

* Организација и координација обављања послова

* Доношење одлука за које је овлашћен

* Мотивисање службеника и намјештеника

* Рјешавање конфликата

* Праћење рада и давање упутстава за рад службеницима и намјештеницима

* Реализација стратешких циљева

 

Ведрана Кулага

Извор: Глас Српске