Ideja za današnju poslasticu su mafini sa krem kapicom.

Sas­toj­ci:

  • 250 g šar­ga­re­pe
  • 2 ja­je­ta
  • 50 g šećera
  • 150 g lje­šni­ka
  • va­ni­lin šećer
  • prsto­hvat so­li
  • ka­šičica pra­ška za pe­ci­vo
  • prsto­hvat ci­me­ta
  • slat­ka pa­vla­ka

Pri­pre­ma:

Umu­ti­te bje­lan­ca sa so­lju, do­daj­te izren­da­nu šar­ga­re­pu, mlje­ve­ne lje­šni­ke, šećer, pra­šak za pe­ci­vo, va­ni­lin šećer, ci­met i žuman­ca, pa do­bro pro­mi­je­šaj­te. Ti­jes­to si­paj­te u ka­lup za ma­fi­ne i pe­ci­te u rer­ni na 200 ste­pe­ni, ot­pri­li­ke 15 mi­nu­ta.

Umu­ti­te slat­ku pa­vla­ku ko­ju ste pret­ho­dno držali u frižide­ru. Fi­luj­te sva­ki ma­fin po­se­bno i ukra­si­te ga mlje­ve­nim ili ko­ma­dićima lje­šni­ka.