Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje u akademskoj 2019/2020. godini.

U akademskoj 2019/2020. godini Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje u prvu godinu prvog ciklusa studija upisuje 50 studenata na dva studijska programa i to:
– Industrijski menadžment
– 15 studenata na budžet RS,
– 5 studenata na sufinansiranje i
– 2 strana državljana.

-Industrijsko inženjerstvo za energetiku
– 20 studenata na budžet RS,
– 6 studenata na sufinansiranje i
– 2 strana državljana

Кandidati na prijemnom ispitu polažu test iz Matematike.

Prvi ciklus studija na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje traje četiri godine, a završetkom studijskih programa stiču se zvanja:

– Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 240 ECTS
– Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku – 240 ECTS

Osnovni uslov za upis na studijske programe prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Prvi upisni rok PRVOG CIКLUSA STUDIJA:

– prijavljivanje kandidata počinje 17.06.2019. godine, a završava 28.06.2019. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

– polaganje prijemnog ispita iz matematike obaviće se 01.07.2019. godine sa početkom u 9.00 časova;

– objavljivanje rezultata konkursa je 03.07.2019. godine do 14.00 časova.

– upis primljenih kandidata počinje 08.07.2019. godine, a završava se 12.07.2019. godine.

Ukoliko u prvom roku ne bude upisan planirani broj studenata, Fakultet će organizovati drugi upisni rok prema sljedećim terminima:

– prijavljivanje kandidata počinje 26.08.2019. godine, a završava 06.09.2019. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

– polaganje prijemnog ispita iz matematike obaviće se 09.09.2019. godine sa početkom u 9.00 časova;

– objavljivanje rezultata konkursa je do 11.09.2019. godine do 14.00 časova.

– upis primljenih kandidata počinje 16.09.2019. godine, a završava se 20.09.2019. godine.

Naknada za tehničke i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 КM, a instrukcije za uplatu kandidati će dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
3. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
4. Original diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;
5. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Visina školarine za sufinansirajuće studente iznosi 440,00 КM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobođeni su:

1. Studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
2. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
3. Studenti – invalidi VRS od I do V kategorije,
4. Studenti sa invaliditetom i
5. Studenti – djeca bez oba roditelja.

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života, plaćaju:

1. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od III i VI kategorije,
2. Redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje objavio je i konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje u akademskoj 2019/2020. godini.

U akademskoj 2019/2020. godini Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje u prvu godinu drugog ciklusa studija upisuje 16 studenata na dva studijska programa:

Industrijski menadžment
– 5 studenata na budžet RS,
– 2 studenta na sufinansiranje i
– 1 stranog državljana.

– Industrijsko inženjerstvo za energetiku
– 5 studenata na budžet RS,
– 2 studenta na sufinansiranje i
– 1 stranog državljana.

Кandidati na prijemnom ispitu polažu test iz oblasti koje se slušaju na prvom ciklusu studija (Industrijski menadžment odnosno Industrijsko inženjerstvo za energetiku).

Studije na drugom ciklusu traju jednu godinu, a završetkom studijskih programa stiču se zvanja:
– Master industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 300 ECTS
– Master industrijskog inženjerstva za energetiku – 300 ECTS

Upisni rok za DRUGI CIКLUS STUDIJA:

– prijavljivanje kandidata počinje 17.06.2019. godine, a završava 16.10.2019. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

– polaganje prijemnog ispita obaviće se 17.10.2019. godine sa početkom u 9.00 časova;

– objavljivanje rezultata konkursa je 18.10.2019. godine do 14.00 časova.

– upis primljenih kandidata počinje 21.10.2019. godine, a završava se 23.10.2019. godine.

Naknada za tehničke i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 КM, a instrukcije za uplatu kandidati će dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
3. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija;
4. Uvjerenje o položenim ispitima;
5. Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu).
6. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Visina školarine za sufinansirajuće studente iznosi 880,00 КM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobođeni su:

1. Studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
2. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
3. Studenti – invalidi VRS od I do V kategorije,
4. Studenti sa invaliditetom i
5. Studenti – djeca bez oba roditelja.

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života, plaćaju:

1. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od III i VI kategorije,
2. Redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Кandidati su obavezni da na polaganje prijemnžih ispita za oba cilusa studija ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Detaljnije informacije mogu se pogledati na sajtu Fakulteta www.fpmtrebinje.com ili dobiti na telefone broj 059/240-654 i 059/490-654.

 

 

HP, jun 2019.