Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku u akademskoj 2019/2020. godine.

U akademskoj 2019/2020. godini Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje u prvu godinu prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku upisuje 29 studenta na dva studijska programa i to:

o Industrijski menadžment
o 8 studenata na budžet RS,
o 5 studenata na sufinansiranje

o Industrijsko inženjerstvo za energetiku
o 8 studenata na budžet RS,
o 6 studenata na sufinansiranje i
o 2 strana državljana

Кandidati na prijemnom ispitu polažu test iz Matematike.

Prvi ciklus studija na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje traje četiri godine, a završetkom studijskih programa stiču se zvanja:

o Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 240 ECTS
o Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku – 240 ECTS

Osnovni uslov za upis na studijske programe prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Drugi upisni rok PRVOG CIКLUSA STUDIJA:

o prijavljivanje kandidata počinje 26.08.2019. godine, a završava 06.09.2019. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

o polaganje prijemnog ispita iz matematike obaviće se 09.09.2019. godine sa početkom u 9.00 časova;

o objavljivanje rezultata konkursa je do 11.09.2019. godine do 14.00 časova,

o upis primljenih kandidata počinje 16.09.2019. godine, a završava se 20.09.2019. godine.

Naknada za tehničke i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 КM, a instrukcije za uplatu kandidati će dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
3. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
4. Original diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;
5. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Visina školarine za sufinansirajuće studente iznosi 440,00 КM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobođeni su:

1. Studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
2. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
3. Studenti – invalidi VRS od I do V kategorije,
4. Studenti sa invaliditetom i
5. Studenti – djeca bez oba roditelja.

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života, plaćaju:

1. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije,
2. Redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Кandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Detaljnije informacije mogu se pogledati na sajtu Fakulteta www.fpm.ues.rs.ba ili dobiti na telefone broj 059/240-654 i 059/490-654.

HP, jul 2019.