Фонд здравственог осигурања РС измириће путем емисије обвезница дуг према послодавцима настао на основу рефундирања накнаде исплаћене радницима током боловања, предвиђено је договором који су склопили Влада и Унија удружења послодаваца РС.

На овај начин биће намирен дуг који буде утврђен када на крају године буде подвучена црта, док ће од почетка 2018. све обавезе према послодавцима бити редовно сервисиране.

– До краја године биће анализирана дуговања која Фонд здравства има на основу рефундирања накнаде за боловања. Дуговања ће потом бити измирена путем емисије обвезница са роком доспијећа од три године. Емитоване обвезнице послодавци ће моћи и да продају на секундарном тржишту. Начин реализације ове мјере биће дефинисан и споразумом који ће до краја године потписати представници Уније удружења послодаваца и Фонда здравства. Фонд здравства ће од почетка 2018. године редовно сервисирати обавезе на основу рефундирања накнаде за боловања – наведено је у меморандуму о заједничким политикама за период 2018-2020. година, који су у недјељу потписали челници Владе и Уније удружења послодаваца РС.

Фонд здравства, према посљедњим подацима, дугује послодавцима на основу рефундирања накнаде за боловање 40 милиона КМ.

– Примарни циљ нам је био да зауставимо даљи раст дуговања на основу рефундирања накнаде за боловања. На послодавцима остаје да ли ће узети обвезнице или ће чекати измирење дуга редовним путем – казао је члан Скупштине Уније удружења послодаваца Саша Тривић.

Поред рјешавања овог проблема који притишће привреднике и утиче на њихову неликвидност, Влада планира да припреми и у идућој години усвоји пореске законе кроз које би дошло до смањења опорезивања рада. У плану је да ти акти буду у примјени од почетка 2019. године. Влада и Унија удружења послодаваца формираће радну групу чији ће задатак бити да у идућој години анализира стање у привреди и предложи смјернице за израду стратегије развоја привреде с циљем повећања технолошког развоја, извоза и плата.

Помоћ привреди у идућој години биће обезбијеђена и кроз подстицај за новоотворена радна мјеста. Послодавцима ће од почетка 2018. године бити исплаћен новац за износ уплаћених пореза и доприноса за новозапослене раднике. Биће пружена и подршка запошљавању лица са инвалидитетом и обезбијеђен новац за подстицај технолошког развоја. Ове мјере биће реализоване до краја 2018, односно 2019. године.

Проблем неликвидности привреде Влада и послодавци планирају да ријеше доношењем закона о роковима измирења обавеза до краја идуће године. Циљ овог законског рјешења биће постизање већег степена контроле и одговорности за неплаћене обавезе и једнак третман дужника у јавном и приватном сектору.

– Иновираћемо закон о ликвидационом поступку да бисмо смањили трошкове и убрзали процес затварања предузећа. Измјене овог закона планиране су до половине идуће године, као и усвајање закона о факторингу, кроз који ћемо побољшати пословни амбијент и смањити неликвидност – наведено је у меморандуму.

У области фискалне консолидације планирана је борба против сиве економије и реформа подстицаја, односно израда регистра подстицаја до краја 2019. године. Циљ успостављања овог регистра је спречавање злоупотреба и омогућавање равноправног статуса свих привредника. У плану је и да до краја 2019. године буде донесен закон о новчаним подстицајима у пољопривреди да би била унапријеђена пољопривредна производња, а произвођачи дугорочно могли планирати производни циклус.

Реформе су планиране и у области директних пореза, а подразумијевају постепено смањење оптерећења рада и непореских давања пропорционално повећању прихода од пореза на доходак и додатним приходима по основу појачане борбе против сиве економије.

Када је ријеч о реформи јавног сектора, поред рјешавања проблема у образовању и реформе Завода за запошљавање и Инспектората РС, у плану је и промјена начина финансирања здравства. Влада и послодавци планирају да до краја идуће године анализирају могућности финансирања здравственог система путем пореза из потрошње.

  • Очекујемо да све мјере које смо договорили буду реализоване у зацртаним роковима. Све је реално и оствариво. Имали смо већи број приједлога, али смо оцијенили да у меморандуму објединимо оно што је за пословну заједницу најважније – казао је Тривић.

Праћење реализације мјера

Реализацију мјера дефинисаних у меморандуму пратиће одбор који су основали Влада и послодавци. То тијело чине по три представника Владе и послодаваца, а техничку подршку пружаће му Министарство финансија РС. Реализација дефинисаних политика биће разматрана полугодишње на сједницама Владе РС, којима ће присуствовати руководство Уније удружења послодаваца.

Мјере које су договорили Влада и Унија удружења послодаваца

Опоравак привреде

– Смањење опорезивања рада

– Смјернице развоја привреде

– Подршка кроз подстицаје за новоотворена радна мјеста, запошљавање особа са инвалидитетом и за технолошки развој

– Реформа финансирања дјечије заштите

– Рефундирање дуга на основу боловања

– Доношење и измјене закона

Фискална консолидација

– Борба против сиве економије

– Реформа у области подстицаја кроз израду регистра подстицаја и доношење закона о новчаним подстицајима у пољопривреди

– Реформа директних пореза

Реформа јавног сектора

– Рјешавање проблема у образовању

– Реформа Завода за запошљавање РС

– Промјена начина финансирања здравства

– Реформа инспекција

 

Извор: Глас Српске