Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.03. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

*****************

 

 

ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА “ТРЕБИЊЕ”

 ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор физичког васпитања – 1 извршилац – 2 часа – на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

 

 

I    Општи услови:

 

– да је држављанин РС и  БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да има општу здравствену и психофизичку способност;

– да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа);

 

II    Посебни услови:

 

– Професор физичког васпитања

– Професор физичког васпитања и спорта

– Професор физичке културе

 

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит за рад у настави.

 

Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18).

 

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити  доказе о испуњености општих и посебних услова, као и документацију по основу које се врши бодовање:

 

1. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

2. увјерење о држављанству;

3. љекарско увјерење да је радно способан, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. увјерење о неосуђиваности (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. овјерену копију дипломе;

7. додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена, уколико просјек оцјена није наведен у дипломи;

8. увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на            евиденцији незапослених за незапослена лица;

9.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије борца;

12. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије ратног војног инвалида;

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 22.3.2019. године, са почетком у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу:

 

ЈУ Музичка школа “Требиње”, ул. Степе Степановића  бб, Требиње – са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

************************

 

 ЈУ СШЦ  “ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ”

 ГАЦКО

 

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Школски психолог………. 1 извршилац,  одређено,( до повратка раднице са породиљског одсуства); са радним искуством  –  најмање 1 год. дана у  траженом занимању и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном раду.

 

 

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гл. РС”, бр: 1/16 и  66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС”, бр: 41/2018) и Обавјештењем Министарства просвјете и културе Републике Српске бр: 07.042/61-56/18 од 20.9.2018. год.

Уз пријаву  (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана) на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

 

– За испуњеност општих услова:

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.  Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу,  а прије заснивања радног односа.

 

–  За испуњеност посебних услова:

 

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије треба да буду нострификоване;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном раду,

3. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

4. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико просјек није уписан у дипломи);

5. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама школе дана, 25.3.2019. год. са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати прилажу овјерене фотокопије докумената и  исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ  Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко, ул. Солунских добровољаца број 24.  Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Извор: Глас Српске