Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.02. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

**********

********

КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД

ФОЧА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За постављење на радно мјесто

 

 

1. Помоћник директора за привредно-инструкторску службу…………………………………1 извршилац

 

Помоћник директора поставља се на период од 5 (пет) година.

 

I Општи услови које кандидати морају да испуњавају

 

1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

5. Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса,

6. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

 

II Посебни услови

 

– Висока стручна спрема (економски факултет или други факултет друштвеног или техничког смјера)

– Најмање три године радног искуства у траженом степену образовања послије завршеног првог циклуса студија и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом

– Положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција или области правосуђа или стручни испит за рад у органима управе

 

 

 

 

III Потребна документа

 

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписану, са назначеном адресом становања и контакт телефоном) кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерену копију, и то:

– Извод из матичне књиге рођених,

– Увјерење о држављанству,

– Доказ да није осуђиван на за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или  кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи

– Диплому о завршеној школској спреми,

– Доказ о радном искуству

– Доказ о положеном стручном испиту,

– Овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса

– Овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

 

Изабрани кандидат је дужан, по завршетку изборне процедуре, доставити љекарско увјерење о општој здравственој способности, а уколико исти не достави тражено увјерење, Комисија ће позвати сљедећег кандидата са ранг-листе да достави тражене доказе.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу”Глас Српске”.

 

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

 

Са сваким кандидатом који буде испуњавао опште и посебне услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу или број телефона који су навели у пријави.

 

Пријаве са доказима могу се доставити лично или путем поште, на адресу: Казнено-поправни завод Фоча, Ул. Студентска бр.2, са назнаком “Пријава за конкурс”.

 

****************

 

 

 

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

 БИЛЕЋА

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног  мјеста

 

1. Наставник музичке културе – 1 извршилац на 18 часова редовне наставе седмично, са радним искуством  и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

 

Поред  општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18), кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. и 105.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09,86/10,25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) која су стека радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон)  и документацију  којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  кандидата:

1) овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу   издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење  општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене  фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  слати на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава“ Билећа, Херцеговачких устаника бб. 89 230 Билећа.

*************

 

 

ЈУ ОШ “ЈОВАН  ЈОВАНОВИЋ  ЗМАЈ”

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

 

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже до  30.6.2020. године ………………………………………………………………………………………………………..  1 извршилац,

 

– На наведено   радно  мјеста наставника прима се  кандидат са положеним стручним испитом  и радним искуством од годину дана на пословима наставника.

 

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању – чл. 104. став (6) (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18).

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16, 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17,31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи – члан  (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број  74/18).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  дипломе, стечене након завршених интегрисаних академских студија  у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити признате),

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном  васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и  врсте стручне спреме.

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење о радном искуству од годину дана на пословима за које подносе пријаву.

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10 . Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

– Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном  васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

 

– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

 

– Кандидати који  доставе потпуне и благовремене пријаве биће писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај” Требиње, Октобарска бр.1

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

**********

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН  ДУЧИЋ” 

ТРЕБИЊЕ

 

 

КОНКУРС

за избор наставника

 

 

1. Професор француског језика  – 12 часова – на одређено вријеме,                                    до повратка радника са боловања, најдуже до 30.6.2019. године.

 

 

– Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у Гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16).

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 102. Став 4. Закона о средњем образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

–  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју  са кандидатима обавиће се у уторак, 19.3.2019. године, са почетком у  12.15 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и  интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Гимназија “Јован Дучић”, Вожда Карађорђа 1, 89 101 Требиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Извор: Глас Српске