Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.10. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

**************

OSNOVNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskih pripravnika – volontera

I

– Sudijski pripravnik – volonter u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju…. ………2 izvršioca

II

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

Posebni uslovi:

– završen pravni fakultet

III

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

– diplomu o završenom pravnom fakultetu,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

– uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

– uvjerenje o osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: ul. Vuka Karadžića br. 6, 89101 Trebinje.

**********

 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BILEĆA

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Bileća

I Radno mjesto

1. VSS – diplomirani psiholog, ili prvi ciklus studija, sa završenih 240 bodova., na referatu za porodičnu zaštitu, starateljstvo i usvojenje………1 izvršilac na neodređeno vrijeme

2. VSS – diplomirani sociolog, ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova, na referatu za otkrivanje, praćenje i evidentiranje lica u stanju socijalne potrebe…..1 izvršilac na neodređeno vrijeme

3. VSS – društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, stručni saradnik za vođenje kancelarijskog poslovanja…….1 izvršilac na neodređeno vrijeme

4. VSS – društvenog smjera, ili prvi ciklus studija, sa završenih 240 bodova, stručni saradnik za rukovanje arhivskom građom i registraturskim materijalom…….1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II Opis poslova

Opis poslova utvrđen je prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, JU Centar za socijalni rad Bileća.

III Opšti uslovi za kandidate

– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da se ne vodi krivični postupak,

– da nije osuđivan.

IV Posebni uslovi

Pod 1:

– VSS – diplomirani psiholog ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova

– 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

– položen stručni ispit

– poznavanje rada na računaru

Pod 2:

– VSS – diplomirani sociolog ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova

– 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

– Položen stručni ispit

–  Poznavanje rada na računaru

Pod 3:

– VSS – društvenog smjera

– 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

– Položen stručni ispit

– Poznavanje rada na računaru

Pod 4:

– VSS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova

– 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

– Položen stručni ispit

– Poznavanje rada na računaru

V Potrebna dokumenta

Uz prijavu za konkurs, kandidati su dužni priložiti  sljedeća dokumenta:

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,

– Dokaz o radnom iskustvu,

– Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

– Uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju.

VI Komisija

Sprovođenje postupka zapošljavanja u Centru za socijalni rad vrši direktor centra.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem radnika će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII Rok za podnošenje prijava

Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično u prijemnu kancelariju JU Centar za socijalni rad Bileća ili putem pošte, na adresu centra: ul. Kralja Aleksandra br. 28

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednjeg   objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.

*******

JU GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor engleskog jezika i književnosti – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 10 časova  sedmično, do povratka radnika sa bolovanja

2. Profesor fizike – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 9 časova sedmično, do povratka radnika sa bolovanja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16), i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci (ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotreba  službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18)

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 42/16).

Dana 22.10.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom “Prijava na konkurs” slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik

Ul. Šumadijska bb.

71 230 Kalinovik

Tel. 057/623-044

*****************

OŠ “SVETI SAVA”

FOČA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme u PO Dragočava, od dana prijema do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

b) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje od nadležne zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 2.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za gorenavedeno radno mjesto.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

1. Uvjerenja o državljanstvu;

2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

3. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja – dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

–  stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

*** Kandidati, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pisanim putem će biti obaviješteni o datumu i mjestu provođenja testiranja i intervjua.

*** Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

*********

“FARMAVIT” DOO LjUBINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Prehrambeni tehnolog u proizvodnji prerade povrća

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

– stručna sprema: VSS tehnološki fakultet – prehrambeni smjer

– radno iskustvo: nije neophodno

– aktivno poznavanje engleskog jezika (čitanje i pisanje)

– poznavanje rada na računaru (MS Office)

– posjedovanje organizacionih sposobnosti i sposobnosti za timski rad

– razvijene komunikacione vještine

– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostaviti na sljedeću adresu:

“Farmavit” d.o.o.

Crnogorski put 5

88380 Ljubinje

ili na e_mail [email protected]

*******************************

REPUBLIKA SRPSKA   

JU OŠ “RISTO PROROKOVIĆ”

NEVESINjE

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8. 2019. godine …. 1 izvršilac

Napomena: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18)

– lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Kandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Risto Proroković” Nevesinje, ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Izvor: Glas Srpske