Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

************

ЈУ СШЦ “СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ”

ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме до 31.8.2018. године

1. Професор физике 6 часова седмично …………………………………………….. 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр 01/16 и 66/18 ) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 104. и 105. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.41/18), и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”,бр. 34/15)

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање наведених услова и то:

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених ,

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ( дипломе стечене ван БиХ и Републике Србије послије 6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави ,

– Потврду о радном стажу и

– Пријаву (потписану од стране кандидата ) са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном.

Љекарско увјерење од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа ( не старије од 6 мјесеци).

Школа ће службеним путем прибавити увјерење о неосуђиваности за кандидата који буде изабран на конкурс, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске “, број 102/14 и 42/16) , а које нису у супротности са Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.41/18), те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су благовремено доставили пријаве и испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју 27.8.2018. године у просторијама школе у године у 9 сати.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са одговарајућом документацијом доставити на адресу Јавна установа Средњошколски центар “Светозар Ћоровић”, Светосавска 22, Љубиње са назнаком “Пријава на конкурс”.

***********

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ” ГАЦКО

КОНКУРС

За пријем у радни однос на одређено радно вријеме:

– Дипломирани васпитач ……………….. 2 извршиоца

за радну 2018/2019 васпитно-образовну годину .

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће

услове :

1. Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

2. Положен стручни испит

3. Радно искуство од најмање двије (2) године у струци.

Пријаву са потребним документима доставити лично или путем поште на наведену адресу.

Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања.

***************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

1. Професор физике, 12 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………………………………………… 1 извршилац

2. Професор социологије, 9 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………………………………………… 1 извршилац

3. Професор биологије, 8 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………………………………………… 1 извршилац

4. Професор француског језика, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ……………………………………………… 1 извршилац

5. Професор математике и рачунарства и информатике, 15 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави …………………………………………………………………………………………………………………………. 1 извршилац

6. Дипломирани правник, 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………………………………………… 1 извршилац

7. Дипломирани фармацеут, 16 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ……………………………………………… 2 извршиоца

8. Дипломирана медицинска сестра, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………………………1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16.), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104., Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18.), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/15. и 83/15.) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14. и 83/15.).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14. и 42/16.).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују следећом документацијом:

– Да је држављанин РС или БиХ – увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

– Да је радно способан – љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

– Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

– Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18.) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове Конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 21.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати, са назнаком: ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАЈ”, на адресу: ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73, 73 300 Фоча.

*******************

ОПШТИНА КАЛИНОВИК        

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу општине Калиновик

 I – 1. Дипломирани правник са 240 ECTS бодова……………………(1) један извршилац,.

2. Дипломирани професор српског језика и књижевности са 240 ECTS бодова (1) један извршилац.

II – Опис послова

Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме, на период од 12 мјесеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање стручног испита за рад у управи.

III – Општи услови за пријем приправника у радни однос

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност (по окончању поступка пријема изабрани кандидат),

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе.

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

IV- Посебни услови

1. ВСС – дипломирани правник, 240 ECTS бодова и

2. ВСС – дипломирани професор српског језика и књижевности, 240 ECTS бодова.

V – Потребна документа

Пријава на учешће на јавном конкурсу се подноси на посебном обрасцу који се налази у пријемној канцеларији Општинске управе општине Калиновик и на званичној интернет страници општине Калиновик.

Приликом подношења пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству (овјерену од стране надлежног органа) и изјаве у писаној форми:

– да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио да се наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице колане самоуправе,

– да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

– да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију (овјерену од стране надлежног органа) дипломе о стручној спреми и звању.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању и општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште услове или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VI – Рок и начин подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Милинко Лаловић, контакт телефон : 057/ 623-131.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично на писарницу општине, или поштом, на адресу: Општина Калиновик, Начелник општине, са назнаком “Пријава на конкурс – Комисији за спровођење поступка пријема”, Карађорђева бр. 37. 71230 Калиновик

********************

ЈУ ОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА КАЛИНОВИК”

КАЛИНОВИК

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом у ЈУ ом за старија лица Калиновик” Калиновик

I – Директор ЈУ “Дом за старија лица Калиновик” Калиновик, расписује јавни конкурс за пријем приправника, и то:

1. Дипломирани правник 240 ECTS бодова – 1 (један) извршилац,

2. Професор филозофије 240 ECTS бодова – 1 (један) извршилац.

Приправник са високом стручном спремом је лице које након завршетка студија на високошколској установи први пут заснива радни однос у том степену школске спреме.

Приправнички стаж за лице са завршеном високом стручном спремом траје 12 мјесеци.

II – Општи услови:

За пријем приправника кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност (по окончању поступка пријема изабрани кандидат.

III – Посебни услови

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати су дужни доставити диплому о стручној спреми и то за приправнике под бројем:

1. Диплому о стеченом звању дипломирани правник 240 ECTS бодова,

2. Диплому о стеченом звању професор филозофије 240 ECTS бодова,

3. Увјерење да се не води кривични поступак,

4. Увјерење да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

IV- Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити биографију и сљедеће документе (оригинал или овјерена копија):

– Диплому о завршеној школској спреми,

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених,

– Увјерење о невођењу кривичног поступка,

– Увјерење да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

– Љекарско увјерење о општој здравственој способности (прилаже само онај кандидат који је изабран по јавном конкурсу а прије заснивања радног односа).

V-  Начин и рок за подношење пријава

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се у року од 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса конкурсна комисија ће обавити интервју који подразумијева усмени разговор са кандидатом. О времену и мјесту одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно, писменим путем.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично на протокол ЈУ “Дом за старија лица Калиновик” Калиновик, или поштом, на адресу: ЈУ “Дом за старија лица Калиновик” Калиновик, Ул. Пера Тунгуза 12 А, 71230 Калиновик, са назнаком “Пријава на конкурс – за Комисију”.

******************

 

 

ЈКП”РАД”ДОО КАЛИНОВИК

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

I – 1. Професор математике и физике ВСС, са 240 ECTS бодова – 1 (један) извршилац и

2. Професор математике и физике ВСС, са 180 ECTS бодова – 1 (један) извршилац.

II – Опис послова

Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме, на период од 12 мјесеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање стручног испита.

III – Општи услови за пријем приправника у радни однос

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. а је старији од 18 година,

3. а има општу здравствену способност .

IV – Посебни услови

– завршен одговарајући факултет из тачке I конкурса.

1. ВСС – професор математике и физике 240 ECTS бодова и

2. ВСС – професор математике и физике 180 ECTS бодова.

V – Потребни документи (оригинал или овјерена копија):

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Доказ о општој здравственој способности, (доставиће само изабрани кандидати прије

заснивања радног односа),

4. Увјерење да се не води кривични поступак ,

5. Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС,

6. Лично потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да нема радног искуства у струци и

7. Овјерена копија дипломе.

VI – Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор-интервју. О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

VII –Начин и рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” .

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање .

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије ЈКП “Рад” д.о.о. Калиновик или поштом на адресу предузећа, са назнаком “Пријава на конкурс”, ул. Српских добровољаца бр.2 Калиновик.

*************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЛИНОВИК

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

          I – У радни однос примају се приправници и то :

1. Дипломирани професор разредне наставе – 2 извршиоца, на одређено вријеме (12 мјесеци).

2. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 1 извршилац (12 мјесеци).

II – Опис послова

Обављање приправничког стажа и припрема за полагање стручног управног испита.

III – Општи услови за пријем радника у радни однос:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине.

2. Да је старији од 18 година.

3. Да има општу здравствену способност.

IV – Поред општих услова , кандидат мора да испуњава и сљедеће посебне услове:

Под 1:

– ВСС – дипломирани професор разредне наставе са 240 ECTS бодова ,

– без радног искуства у струци,

– да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 2:

– ВСС – дипломирани васпитач предшколске дјеце са 180 ECTS бодова,

– без радног искуства у струци,

– да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

V – Кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:

1. Пријаву на јавни оглас са адресом и бројем телефона.

2. Копију личне карте.

3. Увјерење о држављанству.

4. Извод из матичне књиге рођених .

5. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак код надлежног суда за кривична дјела за која се може изрећи казна од 3 или више година, (не старије од 6 мјесеци).

6. Увјерење Завода за запошљавање да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица.

8. Лично потписану изјаву да нема радног искуства у струци.

9. Диплому као доказ о завршеном школовању.

10. Љекарско увјерење о радној способности (само за кандидате који буду изабрани)

Тражена документација као доказ за испуњавање посебних услова може бити достављена у облику фотокопије, кандидат који буде изабран биће дужан да достави оригиналне примјерке или овјерене фотокопије докумената.

Јавни оглас ће се објавити у дневном листу “Глас Српске”.

Јавни оглас ће бити отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који поднесу потпуне и благовремене пријаве ће бити писмено обавијештени о резултатима огласа.

Пријаве са документацијом доставити путем поште или лично на адресу: ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД , КАРАЂОРЂЕВА 37, 71230 КАЛИНОВИК са назнаком “ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА”

********

СПОРТСКИ САВЕЗ КАЛИНОВИК

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем приправника са високом стручном спремом у Спортски савез Калиновик

I – Спортски савез Калиновик, расписује јавни конкурс за пријем приправника, и то:

1. Дипломирани тренер фудбала 180 ECTS бодова – 1 (један) извршилац,

2. Дипломирани економиста – 180 ECTS бодова – 1 (један) извршилац,

3. Дипломирани професор специјалне едукације и рехабилитације – Смјер логопедија и сурдоаудиологија 240 ECTS бодова – 1 (један) извршилац,

Приправник са високом стручном спремом је лице које након завршетка студија на високошколској установи први пут заснива радни однос у том степену школске спреме.

Приправнички стаж за лице са завршеном високом стручном спремом траје 12 мјесеци.

II- Општи услови:

За пријем приправника кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

4. Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

5. Да је старији од 18 година,

6. Да има општу здравствену способност (по окончању поступка пријема изабрани кандидат),

7. Увјерење да се не води кривични поступак.

III- Посебни услови

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати су дужни доставити диплому о стручној спреми и то за приправнике под бројем:

1. Диплому о стеченом звању дипломирани тренер фудбала 180 ECTS бодова,

2. Диплому о стеченом звању дипломирани економиста 180 ECTS бодова,

3. Диплому о стеченом звању дипломирани професор специјалне едукације и рехабилитације – смјер логопедија и сурдоаудиологија 240 ECTS бодова.

IV – Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити биографију и сљедеће документе (оригинал или овјерена копија):

– Диплому о завршеној школској спреми,

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених

– Увјерење о невођењу кривичног поступка,

– Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС,

– Љекарско увјерење о општој здравственој способности (прилаже само онај кандидат који је изабран по јавном конкурсу а прије заснивања радног односа).

V – Начин и рок за подношење пријава

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се у року од 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, конкурсна комисија ће обавити интервју који подразумијева усмени разговор са кандидатом. О времену и мјесту одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно, писменим путем.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије Спортског савеза Калиновик, или поштом, на адресу: Спортски савез Калиновик, улица Карађорђева бр. 37, 71230 Калиновик, са назнаком “Пријава на конкурс – за Комисију”.

**********

ЈУ ОШПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

БИЛЕЋА

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац (водитељ у продуженом боравку), положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци – до повратка раднице са боловања, а најдуже до 30.6.2019. године .

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању(“Службени гласник Републике Српске“, број 44/17, 31/18), Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС“, број 77/09,86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС“, број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон , кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент(дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване).

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код кога је кандидат био запослен:

– на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врсти посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран , а прије заснивања радног односа).

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Интервју и тестирање обавиће се 24.8.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју и тестирање , а ако се не појаве сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријава слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Петар II Петровић Његош“ Билећа, Краља Александра, бр.32. Билећа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам)дана од дана објављивања.

***************

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

СВЕТИ РОМАН МЕЛОД” НЕВЕСИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник клавира и корепетиције ……………………………….. 1 извршилац, 24 часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

2. Наставник клавира и корепетиције……………………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

3. Наставник клавира и корепетиције……………………………….. 1 извршилац, 20 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

4. Наставник виолине ………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

5. Наставник флауте ………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко,

6. Наставник гитаре ………………….. 1 извршилац, 13 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко

7. Наставник гитаре ………………….. 1 извршилац, 24 часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње,

8. Наставник гитаре ………………….. 1 извршилац, 6 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

9. Наставник хармонике ……………………………….. 1 извршилац, 24 часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње

10. Наставник хармонике ……………………………….. 1 извршилац, 16 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње

11. Наставник хармонике ……………………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

12. Наставник кларинета ……………………………….. 1 извршилац, 6 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

13. Наставник соло пјевања ………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

14. Наставник соло пјевања ………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2018/2019 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у подручном одјељењу Гацко.

За све кандидате обавезан је рад у петодневној радној седмици.

Општи услови:

– да је држављанин РС и БиХ

– да је старији од 18 година;

– да је радно способан,

– да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем.

Посебни услови:

1, 2. и 3. дипломирани музичар – пијаниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – пијаниста.

4. дипломирани музичар – виолиниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – виолиниста,

5. дипломирани музичар – флаутиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – флаутиста,

6, 7. и 8. дипломирани музичар – гитариста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – гитариста,

9, 10. и 11. дипломирани музичар – акордеониста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – хармоникаш.

12. дипломирани музичар – кларинетиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – кларинетиста.

13. и 14. дипломирани музичар – соло пјевач, професор црквене музике и појања, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – соло пјевач.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– извод из матичне књиге рођених,

– увјерење о држављанству БиХ, РС

– љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

– увјерење од суда да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и оствареним најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– увјерење о оствареном радном стажу,

– увјерење о положеном стручном испиту,

– потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених уколико је кандидат незапослен,

– рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица, уколико кандидат има тај статус (види члан 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи – “Сл. гласник РС” број 102/14).

Уколико је кандидат запослен дужан доставити увјерење о запослености издато од послодавца са фондом и седмичним распоредом часова. Уколико кандидат има 2 држављанства и запослен је у другој држави дужан је доставити увјерење о запослењу у другој држави или потврду са евиденције незапослених лица.

Уколико се на конкурс не пријави лице са потребним радним искуством и положеним стручним испитом, комисија ће разматрати пријаве лица без радног искуства.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање од годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом о основном образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад са ученицима доставља се након избора кандидата, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа.

Дана, 30.8.2018. године, са почетком у 12 часова у просторијама школе на адреси Трг Благоја Паровића бб са свим кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве обавиће се интервју. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима могу се предати непосредно или послати поштом на наведену адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

*******

ОПШТИНА БИЛЕЋА

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу Билећа

I – Начелник општине Билећа расписује јавни конкурс за 8 приправника на одређено вријеме у трајању од годину дана у општинску управу Билећа и то:

1. Дипломирани правник са 240 ECTS бодова …………………….. 4 приправника

2. Дипломирани економиста са 240 ECTS бодова ………………1 приправник

3. Струковни инжењер геодезије са 180 ECTS бодова………….. 1 приправник

4. Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства са 240 ECTS бодова ……………………………………………………………………………………………… 1 приправник

5. Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента ………………………………………………………………………………………………. 1 приправник.

II – Опис послова:

Приправник се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, ради стицања радног искуства у траженом степену образовања, оспособљавање за самостални рад у струци и полагање стручног испита за рад у општинској управи.

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс, треба да испуњавају опште и посебне услове:

III- Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у  БиХ, три године прије објављивања конкурса.

IV Посебни услови:

Под 1.

– ВСС – дипломирани правник 240 ECTS – 4 приправника

– Без радног искуства у струци и

– Да се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 2.

– ВСС – дипломирани економиста, 240 ECTS – 1 приправник

– Без радног искуства у струци и

– Да се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 3.

– Струковни инжењер геодезије са 180 ECTS бодова………………. 1 приправник

– Без радног искуства у струци и

– Да се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 4.

– Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства са 240 ECTS бодова …………………………………………………………………………………………………..1 приправник

– Без радног искуства у струци и

– Да се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

Под 5.

– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента ………………………………………………………………………………………………… 1 приправник.

– Без радног искуства у струци и

– Да се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање

V – Потребна документа:

Уз потписану пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса.

1. фотокопије личне карте или пасоша,

2. изјаве у писменој форми:

а) да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

б) да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

в) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

г) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било коме нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

д) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправа (“Службени гласник Републике Српске”, број:97/16).

Као доказ о испуњавању посебних услова конкурса кандидати прилажу:

– Фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

– Увјерење са Биро за запошљавање о евиденцији незапослених лица и

– Лична изјава да нема радног искуства у струци.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења, Комисији достави доказе о испуњавању општих услова у оригиналу или овјерене фотокопије (извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о неосуђивању, увјерење да се не води кривични поступак, овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља В тачке 2. под т.б), г) и д) и посебних услова у оригиналу и овјереној фотокопији (диплому о стручној спреми, увјерење са бироа за запошљавање о евиденцији незапослених лица и изјава да нема радног искуства у струци).

Ако прворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе .

Поступак избора кандидата спроводи Конкурсна комисија за избор приправника општинске управе Билећа.

Сви кандидати који испуњавају услове из јавног конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту разговора кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VI – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација уз пријаву на конкурс неће се враћати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, Улица Краља Александра бр. 28. са назнаком “Конкурс за приправнике у општинској управи општине Билећа”.

 

*****

ЈУ СШЦ”ГОЛУБ КУРЕШ”

БИЛЕЋА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста:

1. Наставник руског језика 18 часова редовне наставе – 1 извршилац– са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу – на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

2. Наставник музичке културе 3 часа редовне наставе – 1 извршилац– са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу – на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

3. Наставник машинске групе предмета 15 часова редовне наставе – 1 извршилац– са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу – на одређено вријеме најкасније до 1.2.2019. године.

4. . Наставник демократије и људских права 10 часова редовне наставе – 1 извршилац– са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу – на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС”, број: 34/15 и 83/15) .

Уз потписану пријаву од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених,

– Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на Конкурсу, а прије заснивања радног односа.

– Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем), ово увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Српске након 6. априла 1992. год.),

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.

– Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаву на Конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Владимира Гаћиновића бр. 1, 89 230 Билећа са назнаком “за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за пријем радника. Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити 27.8.2018. године у 10 часова, у просторијама ЈУ Средњошколски центар “Голуб Куреш” у Билећи.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад образовно-васпитном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се молбе кандидата без искуства.

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о процедури и критеријима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, број: 102/14 и 42/16).

 

Извор: Глас Српске