Inspektor za hranu Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Nevesinje, na osnovu člana 20. i 21. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl.gl.Republike Srpske“, br. 90/17) i člana 2. Pravilnika o načinu sprovođenja sanitarnog nadzora (“Sl.gl.Republike Srpske“, br.6/18), daje

O B A V J E Š T E Nj E

 

Radi sprečavanja prenošenja zaraznih bolesti, stavljaju se pod sanitarni nadzor lica zaposlena lica koja u skladu sa zakonom rade (čl.2. Pravilnika):

1) u proizvodnji, preradi i prometu hranom,

2) na održavanju sistema za snabdijevanje stanovništva vodom za piće;

3) u proizvodnji kozmetičkih sredstava,

4)   na poslovima rada sa djecom predškolskog uzrasta u oblasti obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda,

5) u igraonicama,

6) na pružanju usluga njege i uljepšavanja lica i tijela;

7) na poslovima proizvodnje i pakovanja i izdavanja lijekova i medicinskih sredstava;

8) kao zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i dr.radnici koji rade u organizacionoj jedinici zdravstvene ustanove ili zdravstvenoj ustanovi koja pruža zdravstvene usluge u pojedinim oblastima (navedene oblasti);

9) lica koja obavljaju praktičnu nastavu na poslovima iz tačke od 1) do 6).

Sanitarni nadzor vrši se neposredno nakon zasnivanja radnog odnosa i periodično u toku rada, a obuhvata sanitarni pregled i praćenje kliconoštva otkrivenog sanitarnim pregledom.

Sanitarni pregled obavlja se svakih šest mjeseci, a ako postoje epidemiološke indikacije, obavlja se i češće.

Izuzetno, kod lica koja rade na održavanju sistema za vodosnabdijevanje vrši se samo pregled stolice na salmonele, šigele i crijevne parazite.

Sanitarne preglede, za lica koja po zakonu podliježu sanitarnom pregledu, će obaviti zdravstvena ustanova, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske – Regionalni centar Trebinje u saradnji sa Domom zdravlja Nevesinje, dana 28.11. i 29.11.2018. godine (srijeda i četvrtak), u prostorijama Doma zdravlje Nevesinje, u vremenu od 8,00 do 13,00 časova.

Cijena sanitarnog pregleda iznosi 50,00 KM.

NAPOMENA : Lica koja podliježu zdravstvenom nadzoru, treba da se prethodno jave u Dom zdravlja Nevesinje radi preuzimanja posudica za pregled stolice, te da iste donesu na dan pregleda.

Ista su obavezna da sa sobom ponesu i ličnu kartu, koju su dužni pokazati prilikom obavljanja sanitarnog pregleda.

Sanitarne knjižice neće biti ovjerene za lica koja u potpunosti ne izvrše sanitarni pregled (bris nosa i ždrijela, pregled stolice na salmonele, šigele i crijevne parazite).

 

Izvor: Radio Padrino